This page in English

Forskningsprojekt

Hållbar livsmedelsproduktion i Sverige - att odla och äta från perenna system

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Johanna Björklund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Bild som visar agroforestrysystem.

Syftet med projektet har varit att under svenska förhållanden utveckla agroforestrysystem och att utvärdera deras potential att kombinera hög produktion av livsmedel, vara resurshushållande och generera viktiga ekosystemtjänster, exempelvis kolinbindning och bevarande av biologisk mångfald.  I projektet identifierade vi typer av system som skulle kunna ge viktiga bidrag till en hållbar livsmedelsförsörjning samt lämpliga arter och sorter. Vi studerade också vad som krävs för att högproduktiva agroforestrysystem skall fungera praktiskt, försäljningsmässigt och regelmässigt i det svenska livsmedelssystemet.

Projektet har fokuserat på agroforestrysystemen; skogsträdgårdar, som är en huvudsakligen perenn ätbar odling som med hjälp av en medveten strukturell design ger så hög avkastning som möjligt av användbara råvaror under så lång tid som möjligt av året, samt betessystem med träd och buskar. Tretton skogsträdgårdar, 60 m2 stora, med en gemensam design har etablerats för att kunna studera dessa systems produktionspotential och bidrag till ekosystemtjänst generering (se figur 1). Nötlundar bestående av huvudsakligen olika sorters hassel har också etablerats på fem platser och på en av gårdarna har en demonstrationsodling att testa och visa arter och sorter av träd, buskar och perenna örter som kan vara lämpliga att odla i tempererade klimat etablerats. Betessystemen är helt lokalt anpassade och där har man studerat möjlighet till etablering av nya träd samt vilken trädtäthet som ger en bra blandning av kött, virkeskörd samt andra produkter och tjänster.

Bild som visar undervegetation (agroforestrysystem).

Projektet drevs som ett samarbete mellan forskare och lantbrukare, trädgårdsodlare, tjänstemän och lärare. Lantbruksföretagen som har deltagit utvecklar agroforestrysystem utifrån sina intressen och behov. Metoder och försöksupplägg för olika delstudier utformades av de ingående forskarna i samarbete med lantbrukarna.

Resultaten är viktiga för den omställning som lantbruksföretagen står inför, en omställning där livsmedels- och energiproduktion behöver kombineras i en produktion som ger mindre klimatpåverkan och ger viktiga ekosystemtjänster, inte minst i form av att erbjuda marker som kan fungera som koldioxidsänkor.

Läs mer om projektet

Slutrapport


projektet drevs i samarbete med Inspire Action and Research.

Logga - Inspire Action and Research

Finansiärer

  • Ekhagastiftelsen

Samarbetspartners