This page in English

Allmänhetens engagemang inför miljö- och hållbarhetsfrågor

Forskningstema I

Många av de mest akuta hållbarhetsproblemen, såsom klimatförändringarna, är förankrade i människors livsstilar och beteenden. För att kunna nå ett mer hållbart samhälle är det därför viktigt med en ökad förståelse för dessa beteenden och val i vardagslivet (konsumtion, återvinning, energisparande o.s.v.) samt beslut att ändra hela sin livsstil i en mer hållbar riktning. Denna kunskap är en förutsättning för att kunna kommunicera med olika grupper om hållbarhetsfrågor samt att främja lärande för förändring. Det är också viktigt med mer forskningsbaserad kunskap om kollektivt engagemang, allmänhetens stöd för politiska beslut och maktförhållanden i förändringsprocesser mot ett hållbart samhälle.

Därtill finns ett behov av forskning om hur man kan skapa konstruktiva deliberativa processer där människor får möjlighet att lära sig att arbeta med människor med annan bakgrund för att lösa olika hållbarhetsproblem och för att finna kreativa och inkluderande framtidsvisioner. Det är även viktigt att i denna forskning ta hänsyn till känslor, känslohanteringsstrategier samt social tillit, inte minst med tanke på ett alltmer polariserat samhälle. Med sin mångvetenskapliga profil har CESS kapacitet att bidra med banbrytande forskning inom detta delområde.

I vår forskning fokuserar vi på olika åldersgrupper såsom barn, ungdomar, unga vuxna och medelålders samt på familjer, nätverk och organisationer.  Vår metodologiska kompetens sträcker sig från kvantitativa studier såsom enkätstudier (tvärsnittsstudier och longitudinella studier) och experiment till kvalitativa studier i form av intervjustudier och textanalyser med fenomenologisk eller diskursanalytisk inriktning.

Maria Ojala leder forskarmiljöns arbete inom detta tema.

Exempel på publikationer inom detta tema:
Boström M, Andersson E, Berg M, Gustafsson K, Gustavsson E, Hysing E, Lidskog R, Löfmarck E, Ojala M, Olsson J, Singleton B. E., Svenberg S, Uggla Y & Öhman J. 2018. Conditions for transformative learning for sustainable development: a theoretical review and approach. Sustainability 10 (12), 4479. More about the publication

Ojala, M. (2016). Young people and global climate change: Emotions, coping, and engagement in everyday life. T. Skelton, N. Ansell, & N. Klocker (Eds.), Geographies of children and young people handbook (pp.329-346). Springer. More about the publication

Ojala, M. & Bengtsson, H. (2019). Young people’s coping strategies concerning climate change: Relations to perceived communication with parents and friends and pro-environmental behavior. Environment and Behavior, 51 (8), 907-935. More about the publication

Soneryd, Linda and Uggla, Ylva (2015) “Green governmentality and responsibilization: new forms of governance and responses to ‘consumer responsibility’”, Environmental Politics, 24 (6), 913-931. More about the publication

För information om ytterligare publikationer av miljöns forskare, se respektive forskares profilsida. Dessa sidor når du via fliken ’Forskare’ på CESSS’s startsida.