This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Psykologiska riskfaktorer och prevention

Många människor drabbas någon gång i livet av psykisk eller fysisk ohälsa såsom emotionella problem, smärta och livsstilsrelaterade hälsoproblem. Denna typ av ohälsa utgör idag den största orsaken till långtidssjukskrivningar och att drabbas av dessa problem som ung får ofta långtgående konsekvenser både socialt och akademiskt. 

Inom detta forskningsområde är fokus på identifiering av psykologiska och sociala risk- och skyddsfaktorer för vanliga och utbredda hälsoproblem såsom smärta, stressrelaterad ohälsa och sömnproblem hos ungdomar och vuxna. Vi arbetar också med att utforma och testa förebyggande program och tidiga insatser till individer och grupper. 

Aktuell forskning berör identifiering av riskfaktorer för utvecklingen av emotionella problem och sociala anpassningssvårigheter under ungdomsåren. Vi undersöker också effekterna av preventionsprogram riktade mot exempelvis sömnbrist och stress hos unga samt insatser med syfte att motverka sjukskrivning till följd av stress och smärtproblematik på arbetsplatser. Vi använder oss både av tvärsnittlig, longitudinell och experimentell design samt utvecklar mätinstrument för att tidigt identifiera människor som ligger i riskzonen. Vårt övergripande mål är att kunna bidra till utvecklingen av kostnadseffektiva och evidensbaserade förebyggande insatser för olika samhällsaktörer (ex. privata aktörer, kommuner och regioner) för att bryta trenden av ökad psykisk ohälsa i samhället.