This page in English

Forskningsmiljö

CHAMP - Center for Health and Medical Psychology

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Hugo Hesser

Vetenskapsområden

 • Humaniora-Samhällsvetenskap

Forskningsområden

 • Depression
 • Samsjuklighet
 • Smärta
 • Smärtrehabilitering
 • Stress
 • Sömn
 • Ångest

Centrum för hälso- och medicinsk psykologi (CHAMP) forskar på betydelsen av psykologiska faktorer i utvecklingen av sjukdom och hälsa. Vi studerar de grundläggande mekanismerna som driver hälsa eller sjukdom och använder denna kunskap för kliniska bedömningar samt utveckling av förebyggande och behandlingsinsatser. Eftersom patienter ofta lider av flera problem samtidigt t.ex. depression och smärta eller stress och sömnproblem, tillämpar vi en så kallad transdiagnostisk ansats som fokuserar på de underliggande processer som kan förklara dessa samtidigt förekommande problem. Vår forskning syftar till att ligga i framkant av teoretisk utveckling samt kliniska tillämpningar.

CHAMP är involverad i:

 • Grundläggande forskning som studerar mekanismer och teori, t.ex. i populationsstudier eller laboratorieundersökningar
 • Kliniska prövningar som undersöker användningen av bedömningsinstrument eller nya interventionsmetoder
 • Utbildning av en mängd olika studenter vid Örebro universitet och via påbyggnadsutbildningar

Nuvarande intresseområden:

 • Smärta
 • Sömn
 • Emotionell distress och reglering

Utvalda projekt:

Smärta

 • Social ångest och smärta
 • Psykologiskt baserad behandling för ungdomar med smärta
 • Samtidig depression och smärta: betydelsen av kontextkänslighet

Sömn

 • Sömnens roll i ungdomars hälsa
 • Samtidiga sömnproblem och smärta: mekanismer och behandling
 • Longitudinell undersökning av faktorer som är förknippade med sömnsvårigheter (PIPPI)

Emotionell distress och reglering

 • Betydelsen av oro i stress och hälsa
 • Hybrid psykologisk behandling (DBT och CFT) för kronisk smärta
 • Betydelsen av positiv psykologi i hälsa

Forskningsprojekt