This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Frågeformulär

På den engelska sidan hittar du frågeformulär om smärtproblem, som utvecklades av medlemmar i CHAMP för att kunna identifiera personer som ligger i riskzonen för långvariga smärtproblem (Linton & Halldén, 1998). Det är översatt till flera språk, och finns numera också i en kortversion med 10 frågor istället för de ursprungliga 25.

Du hittar också den svenska översättningen av the Coping Strategies Questionnaire (Rosentiel & Keefe, 1983; Jensen & Linton, 1993).

Att tänka på

Psykologiska test, inklusive många enkäter, betraktas generellt som kvalificerade instrument för diagnostik, bedömning, utredning och utvärdering. För att använda dessa bör man vara väl förtrogen med psykologisk teoribildning och helst också ha erfarenhet av psykometri.

Kom ihåg att:

Psykologiska test/enkäter är ett hjälpmedel. Det är av största vikt att påpeka att användandet av test/enkät endast är ett hjälpmedel vid bedömningar och utredningar. Uttalanden om en person utifrån enkät-/testresultat bör endast göras med stor försiktighet.

Skaffa dig kunskap angående poängsättning, tolkning och syfte innan du börjar.
Det är viktigt att användaren är klar över syftet med testets/enkätens användning. Kunskap och erfarenhet är viktigt för att veta hur man kan dra nytta av testen/enkäterna som hjälpmedel.

Vissa test/enkäter kräver att man är insatt i viss psykologisk teoribildning för att förstå vad testet/enkäten syftar till och dess lämpliga användningsområden. Särskilda kunskaper är oftast nödvändiga för att poängsätta och tolka svaren.

Det åligger den som tar initiativ till dessa typer av test att se till att förutsättningar finns vad gäller kunskap och erfarenhet av psykologisk testning/enkätanvändning. Inte minst gäller detta vid tolkningen av resultatet. Ansvaret för användningen och tolkningen av resultat bör ligga på en och samma person.

Vara noggrann med administreringen. Var medveten om att det sätt testet/enkäten administreras på kan påverka testresultat och testpersonens villighet att svara på frågorna.

Patienter/forskningsdeltagare vill ofta veta vad syftet är med testet/enkäten och hur de presterat. Testanvändaren bör förbereda sig och i förväg ta ställning till hur dessa frågor skall besvaras.

Tillgång till testmaterial skall begränsas till personer som behöver dem för professionellt bruk. Alla testanvändare bör ta del av vad sekretesslagen säger och följa tillämpliga avsnitt i Psykologförbundets etiska principer angående testanvändning.