This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny studie: Delade sociala identiteter i folksamlingar kan leda till minskade hälsoriskuppfattningar och ökade hälsoriskbeteenden

Bild på en folksamling

En ny studie publicerad i Social Science and Medicine undersökte hur vårdpersonal i Storbritannien uppfattar hälsoriskuppfattningar och hälsoriskbeteenden bland deltagare i folksamlingar.

Tidigare forskning har visat att människor i folksamlingar ofta upplever en känsla av en delad social identitet med andra deltagare och att denna delade identitet leder till större förtroende för andra. Detta kan i sin tur leda till ökade hälsoriskbeteenden, exempelvis alkohol och droganvändning, och mindre oro för smittspridning. Studien fokuserade på vårdpersonalens uppfattningar av sociala processer som kan ligga till grund för hälsoriskbeteende och identifierade hur en rad faktorer, såsom identitetsuttryck, sociala normer och grupptryck, kan påverka risktagande i folkmassor. Sjukvårdspersonalen i studien gav också konkreta förslag på hur sociala processer kan tillämpas vid utformningen av insatser som syftar till att minska hälsoriskbeteenden i folksamlingar.

Studiens resultat har konsekvenser inte bara för hälsoriskbeteenden i folksamlingar utan även för samhället i helhet, där delade sociala identiteter och sociala normer definierade av förtroende och socialt stöd faktiskt ibland kan resultera i minskade hälsoriskuppfattningar och ökade hälsoriskbeteenden. Ibland är hälsoriskerna större när vi omges av människor vi känner oss nära och förlitar oss på i olika sociala sammanhang.

Läs artikeln i sin helhet här:
Hult Khazaie, D., Stott, C., & Khan, S. S. (2021). Mass meets mosh: Exploring healthcare professionals’ perspectives on social identity processes and health risks at a religious pilgrimage and music festivals. Social Science & Medicine, 272, 113763.