This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny forskning: känsloreglering och psykopatologi hos individer med ätstörningar

Fötter på en personvåg. Mörk bakgrund.

Bedömning av förmåga till känslohantering kan potentiellt bidra med viktig information när ätstörningsbehandling ska planeras och genomföras.

I en ny studie kunde vuxna med ätstörning delas in i tre kliniskt meningsfulla grupper baserat på deras svårigheter med att hantera känslor. Studien visade att de tre grupperna skiljde sig åt gällande både grad och typ av ätstörningssymptom samt förekomst av andra psykiatriska diagnoser. Större svårigheter med att hantera känslor var tydligt kopplat till både mer ätstörningssymptom och annan psykisk ohälsa, särskilt självskadebeteende och missbruksproblematik.

Sammantaget tyder studiens resultat på att svårigheter med känslohantering kan vara centralt för individer med ätstörningsproblematik. Bedömning av förmåga till känslohantering kan potentiellt bidra med viktig information när ätstörningsbehandling ska planeras och genomföras.

Läs artikeln i sin helhet här:
Nordgren, L., Ghaderi, A., Ljótsson, B., & Hesser, H. (2022). Identifying subgroups of patients with eating disorders based on emotion dysregulation profiles: A factor mixture modeling approach to classification. Psychological Assessment, 34(4), 367–378.
Identifying subgroups of patients with eating disorders based on emotion dysregulation profiles: A factor mixture modeling approach to classification. - PsycNET (apa.org)