This page in English

FORSKNINGSMILJÖ

Ny psykologisk sömnforskning presenterades på sömnkonferens i Örebro

På bilden från vänster till höger: Annika Norell, Clara Sancho Domingo & Osame Salim

På bilden från vänster till höger: Annika Norell, Clara Sancho Domingo & Osame Salim

Den 10-12 oktober hade Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicin konferens på USÖ. Från CHAMP medverkade tre psykologer: docent Annika Norell, gästdoktorand Clara Sancho Domingo och doktorand Osame Salim.  

Annika deltog på ett redaktörs-symposium om boken "Sömn vid hälsa och ohälsa", där hon beskrev hur samsjuklighet är vanligt mellan olika former av sömnproblem och andra typer av psykisk och somatisk ohälsa. Personer som sover dåligt har ofta flera olika typer av problem med sin hälsa, och inte sällan med sin ekonomi och relationer. Därför är det inte överraskande att suicidrisken är högre för personer som sover dåligt. Annika uppmanade konferensdeltagarna till att vara uppmärksamma på tecken på suicid-risk och helst ställa frågor till patienter om deras psykiska mående. 

Clara presenterande de analyser hon gjort på skånska tonåringars sömnvanor, som visar att vi inte bör dra alla "nattugglor" över samma kam. Vissa verkar klara sig ganska bra trots sina sena vanor medan andra mår sämre. Clara betonande att kunskap om skillnader mellan olika grupper gör att vi bättre kan rikta in oss på att hjälpa de som behöver det mest, vilket är viktigt när elevhälsans resurser är knappa. 

Osame deltog med en poster kring hur olika negativa psykologiska processer (som överdriven oro)  finns med i de flesta sömnstörningar och inte bara vid insomni, som man tidigare antagit. Även när man kontrollerat för samsjuklig insomni så fanns många av dessa associationer kvar. Fynden öppnar upp spännande idéer kring att testa de psykologiska terapimetoder vi framgångsrikt använder för att behandla insomni på fler sömnstörningar. Postern ledde till många spännande samtal med deltagare som arbetar med sömnapné, restless legs och andra sömnstörningar.