This page in English

Forskningsprojekt

Att visa på en hållbar framtid genom mataktivism: Hur unga hanterar spänningar mellan det hållbara och ohållbara i vardagslivet

Om projektet

Projektuppgifter

Det är viktigt att unga involveras i strävan efter en hållbar framtid. Globala hållbarhetsproblem är dock komplexa och många unga känner att de inte kan påverka och upplever ambivalens då de försöker leva mer hållbart. Detta projekt fokuserar på ett sätt som unga kan bidra till kampen mot dessa problem, mataktivism, både i mer organiserade former och i det lilla livet. Den teoretiska utgångspunkten är ”prefigurative” politik/praktik där förändringsagenter istället för att utmana maktstrukturer försöker att leva enligt sina framtidsideal i nuet. Projektet fokuserar på spänningar som uppstår när man försöker skapa hållbara enklaver inom det ohållbara samhällets gränser. De inre och yttre spänningar som uppstår då utopiska ideal stöter på verkligheten. En intervjustudie med unga aktiva i matrörelser utforskar vilka spänningar och konflikter de upplever och hur de hanterar dessa. En enkätstudie undersöker vilka faktorer, med fokus på ambivalenta attityder, som predicerar klimatvänliga matval. En intervjustudie görs med unga som hyser starka ambivalenta attityder om mat och hållbarhet (identifierade genom enkätstudien). Syftet är att kartlägga både positiva och negativa strategier att hantera ambivalensen på sett ur ett engagemangsperspektiv. Projektet ger värdefull kunskap som kan användas i utbildningsinsatser med syfte att främja transformativt lärande för en hållbar framtid.

Finansiärer

  • Formas