Om konferensen

Svensk skola ska arbeta för inkludering och en skola som håller hög kvalitet och likvärdighet för alla elever. Inkludering kan vidare förstås som ett demokratiskt och etiskt uppdrag. Detta är en viktig uppgift där verksamma från olika professioner såsom bland annat arbetsledning, pedagoger, elevhälsa, arbetsterapeuter, habilitering och forskare inom relaterade områden behöver mötas och kunskapsbilda. Detta år aktualiseras inkluderingsuppdraget på ett nytt sätt i och med att barnkonventionen blivit svensk lag från 1 januari 2020. Ett av de 17 målen för global utveckling är också God utbildning för alla och där inkludering är centralt och att särskilt beakta detta ur ett samhällsperspektiv där man uppmärksammar missgynnade grupper och lärandet i ett livslångt perspektiv. Även mål 10 är aktuellt i förhållande till inkludering som etisk fråga, minskad ojämlikhet. I denna konferens lyfts frågor som rör inkludering i etikens motljus. Under konferensen lyfts frågor ur ett etiskt perspektiv om vad inkludering är och kan vara, för vem och av vem samt vad inkluderingsuppdraget innebär på kort och lång sikt och för individen och samhället.

Genom konferensens fokus på angelägna områden inom utbildning och specialpedagogik, med kunskapsbidrag från ledande forskare och möjlighet för nätverkande, har konferensen potential att främja samarbete och inspirera till forskning och utvecklingsarbete.

Våra inbjudna keynote speakers, berör teman som handlar om etiska och demokratiska aspekter av inkludering. Konferensens keynote speakers är Claes Nilholm från Uppsala universitet, Solveig Magnus Reindal, från NLA Högskolen i Bergen, Norge samt Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg.

Konferensens keynotes kommer att finnas tillgängliga att se även i efterhand, ca två veckor efter konferensen och då också vara textade. Dessa publiceras på konferensens hemsida och Örebro universitets blogg framtidens lärarutbildning.

Konferensen arrangeras i samarbete med: