Keynotes

Claes Nilholm, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid Uppsala universitetClaes Nilholm.jpg

Claes Nilholm är professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Nilholms forskning är framför allt inriktad på studier av inkluderande processer, specialpedagogiskt arbete och specialpedagogiska synsätt i skolsystemet.

Föreläsningstitel: Inkludering och demokrati
Claes Nilholm diskuterar i sin presentation olika sätt att uppfatta demokrati och de implikationer som olika demokratibegrepp har för frågan om inkludering. Mot denna bakgrund diskuteras frågan om vad det innebär att stödja elever i svårigheter på ett etiskt godtagbart sätt.


Solveig Magnus Reindal, professor i pedagogisk filosofi ved NLA Høgskolen,
Bergen, Norge.1.jpg

Föreläsningstitel: Inclusion and diversity. Fundamental questions to be asked
(Föreläsningen kommer att hållas på engelska)

Reindal har en doktorgrad i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo, Norge. Hun har særlig arbeidet med grunnlagsproblemer innen spesialpedagogikk og allmennpedagogikk og har i sin forskning blant annet berørt temaer som: Autonomi, bioetikk, etikk, epistemologi, forskjellighet, funksjonshemming, inkludering og subjektforståelse. Har utgitt blant annet: Funksjonshemming, kroppen og subjektet. Noen grunnlagsproblemer innenfor spesialpedagogikk (2007), Spesialpedagogikk og etikk. Kollektivt ansvar og individuelle rettigheter(red.) (2010), Eksistens og pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgave (red.) (2015), Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte (red.) (2016), foruten artikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter som berører grunnlagsspørsmål innen spesialpedagogikk: Eksempelvis: Brossard Børhaug, F. & Reindal, S.M. (2018) Hvordan forstå inkludering som allmenpedagogisk prinsipp i en transhumanistisk (fram)tid?, Utbildning & Demokrati, 27, (1), 81–97.

Artiklar som Solveig utgår från i sin keynote är:
Bokedal, T., Rise, S., Reindal, S. M. og Wivestad, S. M. (forthcoming)  ”Someone” versus ”something”: A reflection on transhumanist values in light of education.
Børhaug, F. B., & Reindal, S. M. (2018). Hvordan forstå inkludering som allmenpedagogisk prinsipp i en transhumanistisk (fram) tid? Utbildning & Demokrati –tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 27(1), 81-97.
Reindal, S. M. (2021) Considering diversity in (special) education: disability, being someone and existential education. Studies in Philosophy and Education.
Reindal, S. M. (2016). Discussing inclusive education: An inquiry into different interpretations and a search for ethical aspects of inclusion using the capabilities approach. European Journal of Special Needs Education, 31(1), 1-12.


Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrategSusann Swärd.jpg

Susann Swärd delar sin tid mellan att arbeta som människorätts- och barnrättsstrateg för Region Kronoberg och vara verksamhetschef för Rättighetsfokus. I hennes uppdrag ingår att öka kompetensen kring barnkonventionen som lag inom hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och länstrafik samt inom länets åtta kommuner. Hon stöttar även med barnkonsekvensanalyser och att ta fram barnrättsbaserade beslutsunderlag. Susann har arbetat med mänskliga rättigheter i mer än 20 år, ofta med fokus på barnkonventionen, och har även arbetat för bl.a. Rädda Barnen och UNICEF. Susann Swärd har skrivit handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen för socialtjänsten samt förskolan och skolan. Hon har även skrivit barnböcker om barnkonventionen anpassade till barnets vardag.

Föreläsningstitel: Delaktighet bortom interaktion i klassrummet
Barnkonventionen som lag etablerar i artikel 12 barns rätt till delaktighet och inflytande i beslut som rör dem, med beaktan till barns ålder och mognad. Föreläsningen visar på dynamiken mellan skollagen och barnkonventionen och vad det innebär att se barn som rättighetsbärare i skolan. I vilka sammanhang kan barn göras delaktiga och få inflytande, utifrån intentionen i barnkonventionen? Artiklarna i barnkonventionen förutsätter varandra, och utifrån artikel 2 blir deltagandet intressant ur perspektiven; vem får inflytande och vem blir utan röst? Artikel 3 om prövning av barnets bästa förutsätter att barns åsikter vägs in i formella beslut i skolan. Föreläsningen rör sig inom ramen för artikel 6; barns rätt till goda förutsättningar för optimal utveckling och artikel 28-29 om rätten till utbildning och syftet med denna. Barns rätt till delaktighet och inflytande i skolan går långt bortom interaktion och respektfullt bemötande i klassrummet. Det handlar om en grundsyn på att barns åsikter är viktiga i alla de stora utvecklingsfrågorna och utmaningarna i skolan.

 


Förutom föreläsningar kommer även parallella tematiska sessioner att ingå i konferensen. Vill du skicka in ett bidrag och presentera, se vidare information på sidan för Call for papers.