This page in English

Krav på öppen tillgång till forskningsdata

Kraven på hur forskningsdata hanteras har på senare år skärpts både från EU och på nationell nivå.

Forskningsdata ska vara sökbara, tillgängliga, kompatibla och möjliga att vidareutnyttja, det vill säga uppfylla FAIR-principerna. Detta ska även ske i en trygg och säker digital infrastruktur.

Sveriges målbild om att forskningsdata ska vara ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt” ska vara implementerat 2026. Hänsyn tas dock till legala och etiska aspekter såväl som kommersiella intressen och hemligheter, samt nationell säkerhet.

Det är Vetenskapsrådet som har fått samordningsansvar för arbetet med fri tillgång till forskningsdata, medan Kungliga biblioteket har samordningsansvaret för fri tillgång till forskningsartiklar.

Vetenskapsrådet har tagit fram nationella riktlinjer och en gemensam grundmall för datahanteringsplan. Det senare arbetet handlar bland annat om att anpassa mallen från Science Europe ”Core Requirements for Data Management Plans”, i samarbete med andra finansiärer och representanter från lärosätena. Det utvecklas även verktyg för att kunna göra datahanteringsplanerna i digitala verktyg kopplat till ansökningssystem.