Att tillgängliggöra ett kulturarv

Foto på bokryggar på böcker av August Strindberg.

Under de senaste åren har ett viktigt arbete pågått i det fördolda på universitetsbiblioteket. En liten arbetsgrupp har sakta men säkert arbetat fram en rutin för att digitalisera det äldre materialet som finns i bibliotekets specialsamlingar. Tack vare samarbetet med plattformen Alvin har även Örebro universitetsbibliotek fått en möjlighet att visa upp sina samlingar online för besökare över hela världen.

- Tidigare fanns enbart möjligheten att se arkivförteckningar över våra olika samlingar online, vilket inte gav någon möjlighet att undersöka materialet i detalj utan att besöka oss. Detta ändrades i och med att vi blev en del av Alvin, och vi kan nu levandegöra våra samlingar på ett helt annat sätt, säger Camilla Nilsson, bibliotekarie vid Örebro universitetsbibliotek och en del av arbetsgruppen.

Camilla fortsätter:

- Det rör sig om att tillgängliggöra ett kulturarv. Vi har stora mängder material som kan vara av intresse för såväl studenter som forskare, och tack vare plattformen Alvin får vi möjligheten att visa upp detta genom bara några klick.

En stor del av guldet i samlingarna hittar du i Mörnerarkivet. Birger Mörner var en person som rörde sig i sin tids intellektuella och konstnärliga mitt. Allt från Gustaf Fröding, August Strindberg, Selma Lagerlöf och Verner von Heidenstam finns representerade i arkivet i form av manuskript, brevväxling, bilder, teckningar och mycket mera. Det går även att hitta äldre litteratur inom en rad olika ämnen, som kan utgöra ett intressant källmaterial. På universitetsbibliotekets webbplats kan du läsa mer om de olika samlingarna.

- Vi försöker arbeta baserat på efterfrågan. Om vi får en fråga om ett material så tar vi också ofta chansen att skanna och lägga ut det i Alvin. Men vi arbetar också utifrån en intresseprincip, det vill säga att vi planerar att tillgängliggöra det som kan vara av allmänt intresse, säger Camilla Nilsson.

Majoriteten av materialet i samlingarna är inte tillgängligt som hemlån, utan får enbart läsas på plats i huvudbiblioteket. Detta innebär att du inte får lämna biblioteket med materialet och måste återlämna det senast vid stängning. Särskilda överenskommelser om andra villkor kan göras med dig som forskare beroende på materialets natur. En del material är så pass känsligt eller värdefullt att det kräver en så kallad bevakad läsning, det vill säga att en bibliotekarie sitter tillsammans med dig under tiden du lånar materialet och håller uppsikt över det lånade materialet.

- Detta är ett stort projekt och inget som blir klart i en handvändning, men vi strävar efter att på lång sikt att ge våra besökare möjligheten att få ta del av våra intressanta och vackra samlingar, säger Camilla Nilsson.

Följ med Camilla på en tur genom universitetets kulvertar för att se sträckan som promeneras för att nå vissa samlingar.