Förlagens krav på att tillgängliggöra forskningsdata

Det är inte enbart finansiärerna och det allmänna som börjar ställa krav på att forskningsdata ska finnas tillgängligt. Många av förlagen uppmuntra också till att detta i samband med publicering av artiklar.

I de flesta fall har förlagen tagit fram riktlinjer på övergripande nivå för vad som gäller kring att tillgängliggöra forskningsdata. Dessa riktlinjer kan sedan tidskrifterna använda rakt av eller justera.

Kraven spänner från en lägsta nivå där tidskriften fokuserar på att uppmuntra att forskningsdata finns tillgänglig vid publicering av artikel, till en högsta nivå där det ställs krav på att forskningsdata måste tillgängliggöras, att forskningsdata genomgår peer-review och att det finns ett data availability/accessibility statement i artikeln. Kraven gäller enbart om det är etiskt och legalt möjligt att tillgängliggöra forskningsdata.

Ett huvudargument för att tillgängliggöra forskningsdata är att det handlar om att öka transparens i forskning samt möjliggör verifiering av resultaten. Om forskningsdatan tillhör en annan organisation eller om du använder registerdata ska du inte tillgängliggöra dessa, i det första fallet kan det dock avtalas att det är möjligt.

Hur ska forskningsdatan tillgängliggöras?

Många förlag vill att forskningsdatan ska tillgängliggöras via deras egna lösningar eller samarbetspartners. Örebro universitets Data Access Unit rekommenderar istället att det sker via Svensk nationell datatjänst eller en ämnesspecifik datakatalog som sätter permanenta identifierare på forskningsdatan. Ämnesspecifika datakataloger finner du via FAIRsharing eller RE3Data.

Glöm inte att läsa på vad som tidskriften specifikt kräver för att publicera din artikel när det kommer till att tillgängliggöra forskningsdata.

Nedan finner du de olika förlagens policys gällande att tillgängliggöra forskningsdata i samband med publicering.

Cambridge University Press har inte några standardiserade nivåer för sina tidskrifter kring att dela forskningsdata i samband med publicering. Dock kan enskilda tidskrifter ha krav på att forskningsdata tillgängliggörs om det är möjligt. Dock uppmuntras artikelförfattare att skriva ett Data Availability Statement, detta för att öka transparensen i forskningen och öka synligheten för viktiga forskningsdata samt i de fall det är möjligt göra forskningsdata synligt. De har även förslag på text på hur ett Data Availability Statement kan se ut för olika scenario.

För mer information så kan du besöka Cambridge University Press Research transparency.

Elsevier har valt att fem standardiserade nivå som tidskrifterna använda sig för tillgängliggörande av forskningsdata i samband med publicering. Dessa fem nivåer är: Research Data deposit and citation […]: (1) encouraged; (2) and linking (or Availability Statement) encouraged; (3) and linking (or Availability Statement) required; (4) and linking required; (5) and linking (or Availability Statement) required; Research Data peer reviewed prior to publication.

Elsevier uppmanar även de som inte tidigare tillgängliggjort forskningsdata till artikeln gör detta för att skapa mervärde, det är aldrig försent att skapa kopplingen mellan artikel och data.

För mer information så kan du besöka Elseviers Research Data.

Oxford University Press har valt att ha fyra nivåer för deras tidskrifter att använda sig av när det gäller tillgång till forskningsdata vid publicering av artikel. Dessa fyra nivåerna är: (1) Encourages all authors, where ethical possible, to publicly release all data underlying any published paper; (2) [(1)]. Authors must include a Data Availability Statement in their published article; (3) Som [(2)] fast istället för uppmuntran är det ett krav att data görs tillgängligt; (4) Som [3] fast data måste genomgå en peer review tillsammans med manuskriptet.

Till detta kommer även mer specifikt kring Data Availability Statements vad som krävs att det finns information hur andra får tillgång till data samt exempeltexter för detta.

För mer information så kan du besöka Oxford University Press Research Data Policy.

PLOS tidskrifter kräver att artikelförfattarna gör all sin forskningsdata som är nödvändig för att replikera studiens resultat fritt tillgänglig i samband med publicering. Dock ska det inte ske om det finns etiska eller legala restriktioner som hindrar fritt tillgängliggörande av forskningsdata. Artikelförfattaren ska då istället beskriva hur andra forskare kan få tillgång till dessa forskningsdata.

När artikeln skickas in så ska artikelförfattaren ha fyllt i ett Data Availability Statement som följer PLOS data policy. Detta publiceras även tillsammans med artikeln.

PLOS har specificerat att ett minimalt dataset ska innehålla den informationen så att det går att återskapa alla resultat som tas upp i artikeln samt metadata och metoder. Detta ska ske i enlighet med de fältspecifika standarderna för hanteringen av data.

För mer information så kan du besöka PLOS ONEs Data Availability.

Sage har valt att ha tre övergripande nivåer, som tidskrifterna kan utgå ifrån eller behålla orörda, när det gäller tillgång av forskningsdata. Dessa tre nivåerna är: (1) Support and encourages data sharing; (2) Expects data sharing; och (3) Requires data sharing.

Det finns även mer information om vad ett Data Accessibility Statement ska innehålla och var detta ska tas upp bestäms av den individuella tidskriften, så det är viktigt att titta på de specifika instruktionerna tidskriften har. Vissa av tidskrifterna kan även ha tillägg i sina policies som kan innefatta Open Practice Badges, Data Replication, Pre-Registration of Studies och Code Ocean Trial.

För mer information så kan du besöka Sages Research Data Sharing Policies.

SpringerNature har fyra olika nivåer som deras tidskrifter kan välja att använda med vissa justeringar, där nivå 2 och 3 är indelade i undernivåer för life sciences och andra vetenskaper. De fyra nivåerna är följande: (1) Data Sharing and data citation is encouraged; (2) Data sharing and evidence of data sharing encouraged; (3) Data sharing encouraged and statement of data availability required; and (4) Data sharing, evidence of data sharing and peer review of data required.

Det finns tydliga guider för hur ett Data Availability Statement ska innehålla samt exempeltexter från olika tidskrifter ser ut.

För mer information så kan du besöka SpringerNatures Research Data Policies.

Taylor & Francis har fem olika nivåer för att tillgängliggöra forskningsdata i samband med publicering av artikel och det är tidskriften som bestämmer nivån. Dessa fem nivåerna är; (1) Basic; (2) Share upon reasonable request; (3) Publicly available; (4) Open data; och (5) Open and FAIR. Basic handlar om önskan att göra forskningsdata tillgängligt om det inte finns några problem att göra det utifrån etiska och legala aspekter.

Taylor & Francis har även tagit fram data availability statements förslag som kan användas i artikeln av artikelförfattaren.

För mer information så kan du besöka Taylor & Francis Data Sharing Policies.

Wiley har skapat fyra standardiserade nivåer för att tillgängliggöra forskningsdata. Det handlar om Encourages Data Sharing; Expects Data Sharing; Mandates Data Sharing samt Mandates Data Sharing and Peer Reviews Data. Dessa fyra nivåer bygger på tre aspekter om det finns: (1) Data availability statement is published; (2) Data has been shared; (3) Data has been peer reviewed. Dessa tre aspekter kan antingen vara optional eller requiredEncourages Data Sharing innebär att dessa är optional med en tydlig förmaning om att dela data. Mandates Data Sharing innebär att alla tre aspekter är obligatoriska.

De har även skapat mallar för olika tillgänglighetsnivåer som är en del i Data Availability Statement i artikeln.

För mer information så kan du besöka Wileys författarservice.