This page in English

Stöd för publicering med öppen tillgång

Open Access logotyp

Universitetsbiblioteket administrerar sedan oktober 2018 en fond för författaravgifter. Syftet med fonden är att stimulera publicering med öppen tillgång.

Fonden utgör ett komplement till de förlagsavtal som inkluderar möjligheten att publicera med öppen tillgång inom ramen för dessa avtal. Du kan enkelt ta reda på om en viss tidskrift ingår i ett sådant avtal genom att söka i SciFree.

Enligt forskningspropositionen från 2020 är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer från och med 2021 ska vara öppet tillgängliga omedelbart vid publicering.

Kriterier

 1. Den sökande ska vara corresponding author och vid tiden då arbetet utfördes vara knuten till Örebro universitet.
 2. Örebro universitet ska framgå som en del av affilieringen i artikeln.
 3. Publiceringen sker antingen:
  - I en öppet tillgänglig tidskrift som är indexerad i Directory of Open Access Journals (DOAJ) eller som bedöms uppfylla likvärdiga krav, eller;
  - I en hybridtidskrift, det vill säga en prenumerationstidskrift där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga mot betalning.
  - En samlad bedömning görs av tidskriften och förlaget. Vid bedömning används bland annat Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing.
 4. Artikeln ska vara antagen (accepterad) för publicering, men fakturan ska inte vara betald.
 5. Artikeln ska vara vetenskapligt granskad och publiceras med Creative Commons-licens eller likvärdig licens.
 6. Max 30 000 kr beviljas per artikel.

Avgränsningar

 1. Medel för publicering ska ej ha erhållits via forskningsfinansiär eller annan finansiär.
 2. Affilierade forskare från Region Örebro län hänvisas till regionens fond för öppet tillgänglig publicering.
 3. Medel ur fonden täcker endast avgiften för öppet tillgänglig publicering. Andra kostnader i samband med publicering ersätts inte.
 4. Medel ges inte för att göra tidigare publicerade artiklar öppet tillgängliga i efterhand.
 5. Fonden har en begränsad årlig budget. När de avsatta medlen i fonden är förbrukade upphör stödet.
 6. Medel kan inte beviljas för ansökningar som görs i anslutning till inskickande av manuskript. Ansökningar hanteras då publikationen accepterats. Medel kan alltså inte reserveras på förhand.

Beslut om medel via fonden fattas av handläggare på universitetsbiblioteket efter en samlad bedömning. Vid behov fattas beslut i samråd med bibliotekschefen.

Ansök om stöd för publicering av artikel med öppen tillgång

Jag är corresponding author
Jag har angett Örebro universitet som affiliering i artikeln
Artikeln är antagen för publicering (accepted)
Fakturan är betald
Jag har erhållit medel för publicering från forskningsfinansiär

Med denna ansökan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som din ansökan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Kriterier

 1. Författaren ska vara knuten till Örebro universitet, eller ha varit det vid tiden då arbetet utfördes.
 2. Örebro universitet ska framgå som en del av affilieringen i publikationen.
 3. Förlaget bör ha medlemskap i Open Access Scholarly Publishing Association (OASPA). Undantag kan göras efter granskning av handläggare.
 4. Kapitlet ska vara vetenskapligt granskat och publiceras med Creative Commons-licens eller likvärdig licens.
 5. Max 30 000 kr beviljas per bokkapitel.

Vid ansökan om medel för publicering av bokkapitel kan en dialog behöva föras. Detta då fonden har en årlig begränsad budget och då publicerings- och faktureringsprocessen för bokkapitel kan vara mer utdragen och variera mellan förlagen.

Avgränsningar

 1. Medel för publicering ska ej ha erhållits via forskningsfinansiär eller annan finansiär.
 2. Affilierade forskare från Region Örebro län hänvisas till regionens fond för öppet tillgänglig publicering.
 3. Medel ur fonden täcker endast avgiften för öppet tillgänglig publicering. Andra kostnader i samband med publicering ersätts inte.
 4. Medel ges inte för att göra tidigare publicerade bokkapitel öppet tillgängliga i efterhand.
 5. Fonden har en begränsad årlig budget. När de avsatta medlen i fonden är förbrukade upphör stödet.
 6. Medel kan inte beviljas för ansökningar som görs i anslutning till inskickande av manuskript. Ansökningar hanteras då publikationen accepterats. Medel kan alltså inte reserveras på förhand.

Beslut om medel via fonden fattas av handläggare på universitetsbiblioteket efter en samlad bedömning. Vid behov fattas beslut i samråd med bibliotekschefen.

Ansök om stöd för publicering av bokkapitel med öppen tillgång

Fakturan är betald
Jag har erhållit medel för publicering från forskningsfinansiär

Med denna ansökan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som din ansökan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.