This page in English

Stöd för publicering med öppen tillgång

Open Access logotyp

Har du fått en artikel accepterad som du önskar publicera open access? Då kan du ha möjlighet att få författaravgiften betald via biblioteket.

Universitetsbiblioteket administrerar sedan oktober 2018 en fond för författaravgifter, som fortsätter under 2021 (Rektorsbeslut, ORU 2021/00184). Syftet med fonden är att stimulera publicering med öppen tillgång.

Enligt forskningspropositionen från 2020 är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer från och med 2021 ska vara öppet tillgängliga omedelbart vid publicering.

Kriterier för finansiering av OA-publicering i denna form

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att finansiering via fonden ska beviljas:

  • Publicering görs i form av en artikel som publiceras i en tidskrift eller som kapitel i bok med öppen tillgång.
  • Artiklar kan publiceras i en tidskrift som antingen är en öppet tillgänglig tidskrift eller i en hybridtidskrift (en prenumerationsbaserad tidskrift där enstaka artiklar görs fritt tillgängliga mot betalning). Öppet tillgängliga tidskrifter ska vara indexerade i Directory of Open Access Journals (DOAJ), som är ett index över kvalitetskontrollerade och fackgranskade öppet tillgängliga tidskrifter.
  • Författaren ska vara corresponding author och vara knuten till Örebro universitet. (Affilierade forskare vid Region Örebro län hänvisas dock till regionens publiceringsfond.)
  • Örebro universitet ska framgå som en del av affilieringen i artikeln.
  • Artikeln ska i normalfallet vara antagen (accepted) för publicering, men fakturan ska inte vara betald. I de fall förlaget redan vid inskickande av manus kräver att finansiering för open access-publicering ska vara säkerställd, kan ansökan om medel från fonden göras innan artikeln är accepterad. Då fondens medel är begränsade kan dock ingen garanti ges för att medel finns tillgängliga när artikeln accepteras.
  • Medel för publicering ska ej ha erhållits via forskningsfinansiär eller annan finansiär.

För artiklar och bokkapitel beviljas max 30 000:- per artikel eller kapitel. Medel ur fonden täcker endast författaravgiften. Andra eventuella kostnader i samband med publicering (till exempel page charges eller color charges) ersätts inte.

När de avsatta medlen är förbrukade upphör stödet.

Beslut om medel via fonden fattas av handläggare på universitetsbiblioteket. Vid behov fattas beslut i samråd med bibliotekschefen.

Utöver fonden har biblioteket flera förlagsavtal där författaravgiften är förbetald. I de fallen behöver inte medel sökas ur fonden. Kontakta This is an email address om du har frågor om någon särskild tidskrift.

Ansök om stöd för publicering med öppen tillgång

Jag är corresponding author
Jag har angett Örebro universitet som affiliering i artikeln
Artikeln är antagen för publicering (accepted)
Fakturan är betald
Jag har erhållit medel för publicering från forskningsfinansiär

Med denna ansökan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som din ansökan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta This is an email address.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.