Systematiska litteraturöversikter

Foto på två personer som sitter vid ett bord med datorer och dokument.

En systematisk översikt är en systematisk genomgång av litteratur kring en specifik frågeställning som kräver en uttömmande och reproducerbar sökning.

Vid systematiska översikter görs en genomgång av litteratur kring en specifik frågeställning som kräver en uttömmande och reproducerbar sökning. Metoden används främst inom evidensbaserad medicin, men används även inom andra ämnesområden.

En systematisk översikt sker i olika steg och görs vanligtvis av en forskargrupp. Ni inleder med att välja ämne för att sedan avgränsa er fråga och upprätta ett protokoll. Sedan utför och dokumenterar ni en uttömmande sökning i alla relevanta databaser. Referenserna från sökningen exporterar ni och screenar, det vill säga ni ser över titlar och abstracts för att välja ut vilka artiklar som är relevanta att granska i fulltext.

På universitetsbiblioteket kan du få hjälp med sökningar till systematiska översikter. Du kan även få hjälp med sökningar till scoping/mapping reviews.

Arbetsordningen brukar se ut så här: 

  1. Ett första möte där vi tillsammans diskuterar frågeställningen och protokollet. Vi diskuterar även sökord, inklusions- och exklusionskriterier samt val av databaser
  2. Universitetsbiblioteket gör en testsökning
  3. Avstämning kring testsökningen och eventuella frågetecken som dykt upp. När vi nått en lämplig strategi "spikas" sökningen
  4. Universitetsbiblioteket gör sökningen i samtliga valda databaser
  5. Universitetsbiblioteket dokumenterar sökningen och tar bort dubbletter

Resultatet kan levereras i flera olika format, exempelvis i form av ett EndNote-bibliotek eller i RIS-format som är kompatibelt bland annat med Covidence.

PRISMA

Systematiska översikter redovisas enligt PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). På PRISMA:s webbplats finns, förutom en checklistor, också dokumentmallar och annat material som är användbart. 

Scoping reviews

Scoping reviews är många avseenden lika systematic reviews. De skiljer sig dock från systematic reviews i det att de ofta har lite bredare frågeställningar och att de har en mer deskriptiv karaktär än systematic reviews. Universitetsbiblioteket erbjuder även hjälp för Scoping reviews.

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Med denna förfrågan samtycker jag till att mina uppgifter i formuläret hanteras av Örebro universitet under den tid som sökuppdragsförfrågan administreras. Lämnade uppgifter kan rättas och även raderas genom att kontakta biblioteket@oru.se.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.