Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

Allan Wetterholms stiftelse

Den 28 oktober 1997 donerade förre överingenjören vid Gyttorp AB Allan Wetterholm c:a 5,5 Mkr att förvaltas av en stiftelse med namnet "Allan Wetterholms stiftelse för arkeologisk forskning och utbildning vid Högskolan i Örebro". Efter 1999 ändrades namnet på så sätt att Högskolan i Örebro byttes ut mot Örebro universitet.

Avsikten med donationen var att möjliggöra uppbyggnaden av arkeologisk utbildning och forskning vid Örebro universitet. Särskild vikt skall läggas vid bergshanteringen och dess framväxt samt järnframställningen i Örebro län. Tvärvetenskapliga projekt där teknik, naturvetenskap och humaniora ingår är särskilt intressanta. I andra hand kan stiftelsen stödja väl meriterade projekt utanför Örebro universitet.

Stiftelsens grundare, Allan Wetterholm, avled den 24 juni 2004.

Stiftelsen har gett stöd till följande verksamheter:

  • Forskarstipendier 14 större på mellan 15-200 kkr
  • Utgivning av litteratur 9 större stipendier
  • Vetenskapliga konferenser 6 stycken varav en stor internationell 2003
  • Arkeologiska undersökningar 8 större anslag
  • Forskarutbildning, en 7,5 hp-kurs,"Tidig järnhantering i bergslag och bondebygd"
  • 14C-dateringar och andra analyser 16 stipendier på mellan 2-400 kkr
  • Totalt har under perioden 1998-2022 utdelats 4,07 Mkr

Dessutom har Stiftelsen aktivt kunnat stödja arkeologiutbildning vid Örebro universitet, såväl i form av 10p- och 20p-kurser som regionala kurser med inriktning mot bergshantering i Nora och Lindesberg. Kortare kurser med historisk/arkeologisk inriktning om medeltiden har också givits stöd från stiftelsen.

Årliga anslag och stipendier 1998-2022

Ansökan

Medel kan sökas av forskare, vetenskapliga institutioner och föreningar för projekt som rör arkeologiska frågor samt bergshantering (företrädesvis inom Örebro län). Ansökningar kan göras fortlöpande och ställs till:

Allan Wetterholms Stiftelse
Att. Sören Klingnéus
Örebro universitet
HumUS
701 82 Örebro

Styrelsen

Styrelsen består av tre ledamöter av vilka två utses av Örebro universitet och en av Örebro läns museum. Mandattiden är på tre år.

Nuvarande styrelsen består av:
Ordförande: Birgitta Johansen
Sekreterare: Sören Klingneus
Kassör: Magnus Jarl
Adjungerade: David Damell, Håkan Henriksson, Stefan Karlsson och Mats Lundmark 


Kontakt:

Sören Klingnéus
soren.klingneus@oru.se