Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

PIA Projektet– Ett projekt för att främja integration och anpassning bland nyanlända ungdomar och deras föräldrar

Pia projektet är ett samarbete mellan forskare på Örebro universitet (forskningshuvudman), Karolinska Institutet, Umeå universitet och Norska Folkhälsomyndigheten (Folkehelseinstituttet, FHI).

Mellan år 2013 och 2017 fick nästan tvåhundratusen flyktingar sin asylansökan beviljad i Sverige. En tredjedel av dessa var barn och ungdomar. Trots att mycket arbete har genomförts för att stötta nyanlända ungdomar och deras familjer så går det inte att ignorera utmaningarna med integration. Att tillhandahålla ytterligare stöd kan hjälpa ungdomar och deras föräldrar att lättare få in en fot i samhället.

Det huvudsakliga målet med PIA projektet är att utveckla program som kan hjälpa till med integrations- och anpassningsprocessen hos nyanlända ungdomar och deras föräldrar.

Vi avser utveckla interventioner som är evidensbaserade, kostnadseffektiva, intuitiva och som dessutom kan implementeras på ett enkelt sätt. Därför använder vi oss av och väver samman de senaste perspektiven och metoderna från preventionsforskning, utvecklingspsykologi, klinisk psykologi och folkhälsa.

PIA projektet har flera faser:
Fas 1: Kvalitativa intervjuer med målgruppen
Fas 2: Utveckling av interventionsmanualerna
Fas 3: Pilottestning och optimering av initiala interventioner.
Fas 4: Randomiserad kontrollerad studie av interventionerna.
Fas 5: Spridning

PIA projektet finansieras av Vetenskapsrådet, VINNOVA och FORTE från år 2019 till och med 2025.