Forskningsprojekt

Internetbaserad KBT för depression

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Fredrik Holländare

Forskningsämne

Bakgrund

Cirka 10-25 % av alla kvinnor samt 5-12 % av alla män uppfyller någon gång under sin livstid diagnoskriterierna för egentlig depression. De vanligaste behandlingarna är psykofarmaka och psykoterapi. Dessa passar inte alla patienter, är relativt kostnadskrävande, och har inte så goda effekter på lång sikt. Det är angeläget att undersöka nya, kostnadseffektiva, behandlingsmetoder, samt sätt att minska risken för återfall. Interventioner via Internet med minimal terapeutkontakt är en lovande behandling för depression, men flera aspekter är ännu okända: exempelvis om behandlingen fungerar lika bra för personer med personlighetsstörningar. Att minska risken för återfall via Internet är inte tidigare provat och en behandlingsstudie pågår för att testa detta.

Syfte

Syftet med projektet är att undersöka hur interventioner via Internet fungerar för patienter med depression i öppenvård, och om samsjuklighet ger ett sämre utfall, samt att undersöka möjligheterna till att minska risken för återfall. Målet är att generera kunskap som är användbar för att implementera interventioner via Internet i offentlig verksamhet så att dessa kan göras tillgängliga för stora patientgrupper.

Metod

Randomiserade kontrollerade behandlingsstudier. Det viktigaste utfallsmåttet är grad av depression, samt återfall.

Aktuellt läge

Behandlingen är klar och data håller på att sammanställas och kommer att analyseras och kommuniceras under hösten 2013.

Forskargrupper

Finansiärer

  • Capios Forskningsstiftelse
  • Region Örebro Län