Institutionen för medicinska vetenskaper

EPA - kliniska aktiviteter att behärska inför legitimation

EPA (entrustable professional activities) är, för professionen, centrala aktiviteter som förutsätter såväl relevanta kunskaper och färdigheter som ett vetenskapligt och professionellt förhållningssätt.

Lärosätena i Sverige har gemensamt definierat 10 EPA (kliniska aktiviteter) för den legitimationsgrundande läkarutbildningen. Det innebär att en nyutexaminerad läkare förväntas kunna utföra dessa kliniska aktiviteter självständigt och patientsäkert första dagen på arbetet som legitimerad läkare.

EPA tydliggör för studenter och handledare vilka kliniska aktiviteter studenten ska träna på under det verksamhetsintegrerade utbildning (VFU) för att uppnå ökande självständighet.

Varje observation avslutas med en återkoppling till studenten inklusive bedömning av självständighetsgraden.  Återkopplingen ska stötta studentens progression mot att nå lärandemålen och läkarlegitimation.

Begreppet EPA används internationellt på både grund- och specialistutbildningsnivå för läkare. 

10 EPA för svensk läkarutbildning: 

  1. Inhämta anamnes och genomföra relevant statusundersökning
  2. Prioritera arbetsdiagnos bland relevanta differentialdiagnoser
  3. Upprätta en initial utredningsplan
  4. Formulera en initial åtgärdsplan och genomföra behandling
  5. Identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder
  6. Genomföra allmänna medicinska procedurer
  7. Identifiera patienter i behov av akut vård och genomföra ett primärt omhändertagande
  8. Dokumentera samt utfärda recept och intyg
  9. Samarbeta inom hälso- och sjukvården och med professioner i andra delar av samhället
  10. Bidra till säkerhetskultur inom vården