Örebroforskare följer Rädda Barnen – ska ge rekommendationer för bättre integration

Anne-Charlott Callerstig, forskare i genusvetenskap, Anna-Karin Larsson, forskare i socialt arbete, och Lina Sandström, forskare i sociologi, följer Rädda Barnens projekt ”Barn i fokus – för en hållbar integration för barnfamiljer”.

Anne-Charlott Callerstig, forskare i genusvetenskap, Anna-Karin Larsson, forskare i socialt arbete, och Lina Sandström, forskare i sociologi, följer Rädda Barnens projekt ”Barn i fokus – för en hållbar integration för barnfamiljer”.

På uppdrag av Rädda Barnen genomför Örebroforskarna Anne-Charlott Callerstig, Anna-Karin Larsson och Lina Sandström en studie om projektet ”Barn i fokus". Målet är att sammanställa rekommendationer för hur samverkan kan bidra till lyckad integration.

Läs mer om forskningsprojektet här

Läs mer om Forskaruppdrag.

Hur kan civilsamhället och offentliga organisationer samarbeta för att integrationen av barnfamiljer ska bli mer hållbar och inkluderande?

För att få svar på den frågan har Rädda Barnen gett tre forskare från Örebro universitet i uppdrag att följa projektet ”Barn i fokus – för en hållbar integration för barnfamiljer”.

– Vi är oerhört glada att ha med Örebro universitet för att genom evidensbaserat lärande bidra till att vi blir säkrare på vilka metoder och arbetssätt som fungerar för att nå hållbara effekter. Vårt uppdrag – att göra Barnkonventionen verklig för varje barn – stärks ytterligare genom det kontinuerliga lärandet som följeforskningen kan bidra med, Ulf Rickardsson, chef för Effekt och påverkan vid Rädda Barnen.

”Barn i fokus – för en hållbar integration för barnfamiljer” inleddes 2022 och ska pågå till och med 2025. Syftet är att stötta barn och familjer som varit på flykt och att, genom nära samarbete med kommuner, bidra till en mer hållbar integration för barnfamiljer.

Projektet genomförs i nio kommuner i landet

Projektet medfinansieras av EU:s Asyl-, migrations och integrationsfond och genomförs i nio kommuner: Boden, Skellefteå, Norberg, Avesta, Haninge, Uddevalla, Kristianstad, Kalmar och Marks kommun.

– Forskning kring projektet är viktig då den kan bidra till ny kunskap om hur civilsamhällets organisationer och kommuner kan bli bättre på att samverka i syfte att stötta nyanlända barn och familjer, samt på längre sikt öka förutsättningarna för en hållbar integration. Den kan visa både på de utmaningar som kan finnas samt hur dessa kan lösas i praktiken, säger Anne-Charlott Callerstig, forskare i genusvetenskap och projektledare vid Örebro universitet.

Forskarna Anne-Charlott Callerstig, Anna-Karin Larsson och Lina Sandström har tillsammans lång erfarenhet av följeforskning kring arbetet för att stödja utsatta grupper, samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, samt expertkompetens inom integration, barnperspektiv, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor.

– Försök att mäta integration landar ofta i att det är etablering på arbetsmarknaden som mäts. En sådan snäv definition gör att barnets perspektiv lätt hamnar i skymundan. Det jag tycker är spännande med det här projektet är perspektivskiftet, då det möjliggör nya sätt att se på integration där mer grundläggande förutsättningar för välbefinnande får ta mer plats, säger Lina Sandström, forskare i sociologi vid Örebro universitet.

Ska resultera i både vetenskapliga publikationer och rekommendationer

Under följeforskningen ska forskarna bland annat att intervjua företrädare för Rädda Barnen och kommunerna, samt genomföra ett antal lokala fallstudier. Målet är att fördjupa kunskapen och inspirera till gemensamt lärande. Förutom vetenskapliga publikationer ska följeforskningen även resultera i en slutrapport med rekommendationer.

– En ökad samverkan mellan kommunerna och organisationer som Rädda Barnen kan ha en avgörande roll för en lyckad integration både nu och i framtiden – utifrån tanken om att sätta barnen i fokus för integrationsarbetet, säger Anna-Karin Larsson, forskare i socialt arbete vid Örebro universitet.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Örebro universitet