This page in English

Forskaruppdrag – hyr din egen forskare

En forskare samtalar med två representanter från ett lokalt företag.

Forskaruppdrag sprider kunskap från forskning och utbildning för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och utveckling. Forskaruppdrag matchar din organisations behov och utmaningar med forskare som har intresse och kunskap inom det specifika området. Tillsammans utformar vi upplägget av uppdraget, som finansieras av uppdragsgivaren.

Kontakta oss för kunskap och kompetens!

Här nedanför följer ett axplock av all den kompetens och de kunskaper som finns vid Örebro universitet. Kontakta oss om du vill ta del av och få hjälp ur denna kompetensbank.
Om du i detta urval av forskare inte hittar den skräddarsydda kompetens du, din organisation eller ditt företag behöver – ring i alla fall så lotsar vi dig vidare.
Vi på Örebro universitet finns för dig och till din och er tjänst – och vi hjälper dig att hitta den kompetens och den kunskap du söker.


Ida kartlägger åldersrelaterade mag- och tarmproblem

Ida.

Ida Schoultz är docent i biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper. Idas forskning syftar till att kartlägga mekanismerna bakom åldersrelaterade mag- och tarmproblem men också till att förstå orsakerna bakom varför inflammatoriska tarmsjukdomar debuterar allt senare i livet.
Ett särskilt fokus ligger på att förstå hur tarmens förmåga att fungera som en barriär mot främmande ämnen som bakterier och toxiska substanser förändras med åldern men även vid magproblem och IBD som utvecklas senare i livet.

Anna forskar om hur dans kan minska psykisk ohälsa

Anna.

Anna Duberg är medicine doktor inom hälsovetenskaper och forskningshandledare på universitetssjukvårdens forskningscentrum Region Örebro län, leg fysioterapeut och innovationscoach som även driver "Dans för hälsa".
Dans för hälsa är en metod som kompletterar elevhälsans arbete och är framtagen med stöd av Social impact lab vid Örebro universitet. Anna forskar om dans som insats för att minska stressrelaterad psykisk ohälsa hos ungdomar, om hur dans och yoga kan minska funktionell magsmärta hos barn samt om implementeringsprocesser.
Läs mer här: www.dansforhalsa.se.

Terese forskning stöttar föräldrar

Terese.

Terese Glatz är docent i psykologi och kan svara på frågor rörande familjeprocesser och föräldraskap. Föräldraskapsleken är framtagen av Terese Glatz, utifrån bland annat mångårig forskningserfarenhet av föräldraskap och föräldra-barnrelationen.
Föräldraskapet är en källa till glädje, men alla föräldrar stöter förr eller senare på utmaningar. I samtal med andra föräldrar och professionella går det att hitta potentiella lösningar genom andras erfarenheter och kompetenser.

Susanne forskar om stalkning och våld i nära relation

Susanne.

Susanne Strand är docent i kriminologi och kan svara på frågor som rör våld i nära relation och stalkning, framförallt hur isolering, självvald eller påtvingad, ökar riskerna för de utsatta.
I hennes forskningsprojekt Risksam studerar hon och hennes kollegor hur polis och socialtjänst mer effektivt kan samverka kring riskhantering av de utsatta för att förhindra våld och samtidigt öka livskvaliteten för de utsatta och deras barn.

Kristinas Almamodell hjälper flickor med autism och ADHD

Kristina C.

Kristina Collén är socionom, författare och adjunkt i socialt arbete. Kursansvarig på socionomutbildningen och på den fristående kursen Socialt arbete med personer med funktionshinder.
Kristina planerar och skräddarsyr utvecklingsprojekt som syftar till kompetenshöjning av personal inom vård och skola inom området funktionshinder. Exempel på projekt är Almamodellen - utveckling för en inkluderande miljö för flickor med autism och ADHD samt Sexualitet & relationer – utvecklingsprojekt för gymnasiesärskolan.

Johan undersöker hur våra sinnen påverkar matupplevelsen

Johan.

Johan Swahn forskar vid Restauranghögskolan i Grythyttan kring hur våra sinnen (syn, hörsel, känsel, doft och smak) kan samspela med varandra för att skapa en förbättrad sensorisk upplevelse med fokus på mat, smak och hälsa.
Till exempel så tittar man på hur ljud och musik kan påverka smakupplevelsen när vi äter, samt hur mat och smak kan påverkas av att äta i en digital virtuell värld.

Mats forskar om entreprenörsskap och effektivisering

Mats.

Lektor Mats Carlbäck, med en lång erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen, nationellt och internationellt, undervisar och forskar främst inom ekonomistyrning, affärsutveckling, entreprenörskap och effektivisering.
För tillfället arbetar han med att analysera effekterna/åtgärderna av Covid-19, utveckla hållbar kompetensförsörjning och beräkna hur man faktiskt kan mäta sitt hållbarhetsarbete.

Ann-Sofie forskar om äldre måltidsupplevelser på sjukhus 

Ann-Sofie.

Ann-Sofie Jonsson är doktorand inom måltidskunskap och inriktar sin forskning mot äldres måltidsupplevelser på sjukhus med fokus på rummet där måltiden intas och de möten och bemötande som sker med personalen.
Hon har en kandidatexamen inom psykologi samt en masterexamen inom folkhälsovetenskap inriktning nutrition och fysisk aktivitet. Undervisningen har främst varit inriktad mot beteendeförändring, grundläggande kunskaper inom folkhälsovetenskap, hälsopedagogik och nutritionsfrågor.
Det stora intresset ligger inom hälso- och sjukvården och hur hälsofrämjande strategier kan bli en än mer naturlig del av arbetet inom den arenan.

Stefan kartlägger samverkan mellan metall, miljö och organism

Stefan.

Stefan Karlsson är professor i kemi och arbetar sedan länge med metallers uppträdande i naturliga och tekniska system och hur detta är kopplat till deras egenskaper i förhållande till miljön där de återfinns.
Huvudspåren handlar om att öka förståelsen av samverkan metall-miljö-organism respektive effektiva och enkla metoder för att återvinna metaller från föroreningar.

Magnus undersöker organiska miljöföroreningars påverkan

Magnus.

Magnus Engwall is professor, research is directed towards studying receptor-mediated effects of organic environmental pollutants on living organisms. Magnus lead several research projects using mechanism-specific bioassays for characterisation of complex mixtures of receptor-acting toxicants.
These include toxicological characterisation and risk assessment of contaminated soil and sediment, marine plastic, and other complex mixtures. He is also research director of Man-Technology-Environment research center.

Jürgen utvecklar ledarskap och organisation vid behandlingshem

Jurgen.

Jürgen Degner är enhetschef, socionom, fil.dr. och lektor i socialt arbete, kan svara på frågor om organisation och ledarskap inom människobehandlande verksamheter – med fokus på unga och vuxna med bland annat svåra psykosociala problem, missbruk och kriminalitet. Behandlingsformen kan både vara placeringar på institution eller mer öppenvårdbaserade sociala insatser. Degners forskning, och specialistkunskap, rör även kvalitetsledningssystem och behandlings-/programinnehåll inom nämnda verksamheter – för att stödja ledning och personal med konkreta forskningsbaserade principer för att bedriva en kvalitets- och kunskapsstyrd verksamhet. Mycket uppskattad föreläsare.

Funktionshinderforskning i fokus för Thomas

Thomas.

Thomas Strandberg är docent i socialt arbete vid Örebro universitet och professor i socialt arbete vid Högskolan Dalarna, kan svara på frågor om funktionsnedsättning främst med fokus på rehabilitering för personer med förvärvad hjärnskada samt omsorgen för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Även mer generellt om funktionshinderforskningen i Sverige (och internationellt).

Katarina hjälper offentlig sektor med innovation

Katarina.

Katarina Wetter Edman är filosofie doktor i design, forskar på innovations- och förbättringsarbete inom offentlig sektor. Hon har speciellt fokuserat på hur design- och användardrivna arbetssätt bidrar till befintliga arbetssätt genom att bryta upp befintliga strukturer.
Med erfarenhet från kommunal, regional och statlig nivå så kan hon svara på frågor kring vad det kan innebära för en verksamhet att börja intressera sig på djupet för de som de är till för.

Daniela undersöker sjukskrivning och arbetsmarknadsaktiva program

Daniela.

Daniela Andrén är docent i nationalekonomi, kan svara på frågor om människornas sjukskrivning, deltagandet i arbetsmarknadsaktiva program och socialbidragstagandet innan, under och efter en krisperiod. 
Daniela kan också svara på frågor om välmående, studiestrategier och tidsanvändning under Covid-19.

Åke forskar om digital teknik inom skolan

Åke.

Åke Grönlund är professor i informatik och författare till bland annat böckerna ”Det digitala lärandets möjligheter” och ”Att förändra skolan med teknik” och kan svara på frågor om hur digital teknik bäst kan användas för att förbättra undervisningen, både i klassrummet och i fjärrundervisning där lärare och elever/studenter finns på olika platser men jobbar tillsammans.
En aktuell studie handlar om hur grundskolor och gymnasier klarat ”coronasituationen” där många elever tvingats studera hemma.

Miriam granskar kritiskt tänkande vad gäller rörlig bild

Miriam.

Miriam von Schantz, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, kan svara på frågor om medie- och informationskunnighet (MIK) och filmkunnighet.
I sin forskning undersöker hon frågor som rör åskådarskap och kritiskt tänkande och hur vi förhåller oss till den rörliga bildens sanningsanspråk.
Dessa frågor korsbefruktas genom undervisning som bland annat rör medie- och kommunikationsvetenskapens vetenskapsfilosofi.

Henriks expertis: automatiserade fordon

Henrik.

Henrik Andreasson, docent i datavetenskap och forskare vid AASS vid Örebro universitet, har flerårig erfarenhet av automatisering av maskiner och fordon för att göra dessa självgående.
Dessa innefattar områden som persondetektering och säkerhetsstandarder, behandling av sensordata (datorseende, maskininlärning, tillståndsskattning), positionering (lokalisering och kartering) med olika typer av sensorer, styrning och reglerteknik, bangenerering, simulering samt koordinering av flera självgående maskiner.

Kristinas skapar upplevelser genom Body Percussion 

Kristina.

Kristina Tyrenius är konsertpianist och sångerska med mångårigt projektledarskap för ett unikt brasiliansk-svenskt samarbete, introducerar och utvecklar konceptet Body percussion som fortbildning, workshops, kick-offs eller i föreläsningsform.
Kristina presenterar en kreativ och lättillgänglig metod (kropps-slagverk) för alla, med eller utan tidigare erfarenheter i ”Body Percussion”, oavsett ålder, etnicitet, språk eller eventuella funktionshinder, där deltagare i en varm, tillåtande och prestigelös miljö får prova på och gemensamt uppleva hur allas olika och otaliga rytmer och ljud tillsammans skapar något helt fantastiskt i rummet.
Utifrån Kristinas ledning baserad på erfarenheter som professionell musiker, universitetsföreläsare och med internationella erfarenheter erbjuder Body percussion inspirerande och glädjefulla möten, socialt utvecklande – utan rätt eller fel.

1. En inledande kontakt tas, där behov av kompetens diskuteras.
Följande frågor är bra att besvara innan:

  • Vilka utmaningar finns att lösa?
  • Vilken kompetens och kunskap finns behov av?
  • Vad är målet?
  • Är det ett kort eller långsiktigt uppdrag?
  • När i tid vore det bra att forskaruppdraget startar och/eller avslutas?
  • Hur ser er budget ut?

2. Tillsammans diskuterar vi möjligheter och upplägg och skapar en gemensam bild av tänkbara lösningar.

3. Vi ringar in vilken/vilka forskare som matchar behovet och kontaktar forskare för att stämma av om deras kompetens matchar behovet och att tid och intresse finns att genomföra uppdraget.

4. När vi hittat en matchning tar vi fram ett avtal gällande uppdraget mellan uppdragsgivaren och Uppdrag AB.

5. Vi tar fram ett avtal gällande uppdraget mellan forskaren/forskarna och Uppdrag AB.

6. Uppdraget kan starta!

Frågor?

Har du frågor gällande Forskaruppdrag är du alltid välkommen att höra av dig. Inget uppdrag är det andra likt, därför finns heller inte några konstiga frågor eller allmängiltiga svar. Tillsammans diskuterar vi hur en möjlig lösning skulle kunna se ut.

Oftast hittar vi goda matchningar som ger ömsesidig nytta både för den externa parten och forskaren. Ibland lyckas vi tyvärr inte hitta en matchning. Vanliga orsaker till det kan vara tidsaspekten, att vi saknar forskningsområdet eller att det inte är tillräcklig höjd på uppdraget.

Vi finns här för att hjälpa till ta reda på detta,  så varmt välkommen med din fråga!

Ett forskaruppdrag kan ta sig många olika uttryck men grundar sig i att en eller flera forskare vid Örebro universitet eller ett annat lärosäte tar sig an ett intressant uppdrag från en extern part. Den externa parten kan vara ett företag, offentlig sektor eller en förening/stiftelse.    

Ett forskaruppdrag kan komma ur ett behov från en organisation där man ser att en forskares spetskompetens kan bli nyckeln till organisationens utveckling eller samhällsutmaning. Det kan också vara en föreläsning eller en forskningssammanställning som ger organisationen den kunskap som behövs för att kunna utvecklas. Att få hjälp att bygga en organisations verksamhet på vetenskaplig grund, eller att ha en processledare med akademisk bakgrund, är också exempel på forskaruppdrag.

Oftast anställs forskaren/forskarna i Örebro universitet Holding AB och jobbar som konsulter hos/med den externa parten men ibland gör forskaren uppdraget i tjänsten vid sin institution. Oavsett vilket är det uppdragsgivaren som står för kostnaden. Upplägg och uppdragets budget styrs upp med tydliga avtal både med den externa parten och forskaren.

Ansvarig för Forskaruppdrag

Cecilia Nälsén

Befattning: Ansvarig forskaruppdrag samt chefredaktör nutritionsfakta Organisation: Örebro universitet Holding AB

Profilsida: Cecilia Nälsén

E-post: Y2VjaWxpYS5uYWxzZW47b3J1LnNl

Telefon: 019 301419

Rum: IA2016

Cecilia Nälsén

Örebroforskarna Erik Flygare och Björn Johansson gör forskaruppdrag åt Stiftelsen Friends

Forskare.

Forskare följer Rädda Barnen

Rädda Barnen ger Örebroforskare i uppdrag att ta fram rekommendationer för lyckad integration.

Bild på Martin och Viktoria

"Ökar konkurrenskraften"

Företaget B-engaged låter AI analysera medarbetarundersökningar och skapa automatiska åtgärdsplaner.

Jacob ler på bilden.

"Samarbetet oerhört värdefullt"

Jacob Flärdh Aspegren är forskning- och utvecklingschef på Friends och ansvarar för kvalitets- och effektfrågor.

Amy lutar sig mot ett räcke.

"Ett väldigt bra verktyg"

Amy Loutfi är professor i informationsteknologi och vicerektor för AI vid Örebro universitet.

Björn ler in i kameran.

"Rekommenderar absolut"

Björn Johansson är universitetslektor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.