This page in English

Anne-Charlott Callerstig

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303659

Rum: F3239

Om Anne-Charlott Callerstig

Anne-Charlott Callerstig är genusvetare och statsvetare med inriktning mot offentlig politik och organisation. 2014 disputerade hon med avhandlingen "Making equality work. Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations". Avhandlingen finns i fulltext här: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:704692/FULLTEXT01.pdf

Forskningsområdet rör jämställdhets- och mångfaldsarbete i offentliga organisationer. Hon studerar implementering och lokala förändringsstrategier med tonvikt på olika dilemman i det praktiska arbetet. Avhandlingsprojektet har en interaktiv forskningsansats och fokuserar ett gemensamt lärande mellan forskare och praktiker. 

Forskningsintressen rör svensk och europeisk jämställdhets- och mångfaldspolitik, arbetsmarknadspolitik, diskrimineringsfrågor, intersektionella perspektiv på politik, kön och organisation samt lär- och förändringsprocesser. Hon har skrivit ett flertal artiklar och bokkapitel om jämlikhetspolitik, policy instrument och implementering. Anne-Charlott har själv lång praktisk erfarenhet av jämställdhet och mångfaldspolitik bland annat som utredare på Diskrimineringsombudsmannen. 2014-2015 var hon expert i Jämställdhetsutredningen (U2014:06), Statens offentliga utredningar.

Anne-Charlott har deltagit i följeforskningen kring regeringens satsning på jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. Hon är medförfattare till boken som bygger på forskningsprojektet ”Jämställdhet i verksamhetsutveckling”som utkom 2011 (red Lindholm.K, Studentlitteratur). I del två av forskningsprojektet fokuseras bl a resultat och effektmätning av jämställdhetsarbetet.

På Örebro universitet har hon arbetat som forskare i projektet "Jämställdhetsintegrering som innovationskraft i offentlig verksamhet." 2014-2015. Under 2014 har hon genomfört en fallstudie i Göteborgs Stad om styrning av jämställdhetsmål inom kommunen. Resultaten har presenteras bland annat på ett nationellt seminarium med ett flertal kommuner som ingår i ett nätverk kring jämställdhetsintegrering som en del av det pågående forskningsprojektet. Under våren 2015 arbetade hon med en studie kring samordning av kommunens arbete med anti-diskriminering, mångfald och  jämställdhetsintegrering i Malmö stad.

För närvarande arbetar hon i Horizon2020 -projektet GEDII (Gender and Diversity Impact – Improving research and innovation through gender diversity), 2016-2018.  GEDII-projektet handlar om genus och mångfald i forskningen. Projektet använder innovativa metoder för att analysera förhållandet mellan diversitet och forskningsproduktivitet, och syftar till att utveckla ett sätt att mäta diversitet med hänsyn för skillnader i makt, status och informationsspridning inom forskargrupper i olika forskningsorganisationer.