This page in English

Anne-Charlott Callerstig

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YW5uZS1jaGFybG90dC5jYWxsZXJzdGlnO29ydS5zZQ==

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: F3239

Anne-Charlott Callerstig

Om Anne-Charlott Callerstig

Anne-Charlott Callerstig är genusvetare och statsvetare med inriktning mot offentlig politik och organisation. 2014 disputerade hon med avhandlingen "Making equality work. Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations". Avhandlingen finns i fulltext här: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:704692/FULLTEXT01.pdf

Forskningsområdet rör jämställdhets- och mångfaldsarbete i organisationer. Hon studerar implementering och lokala förändringsstrategier med tonvikt på olika dilemman i det praktiska arbetet. Forskningen har  ofta haft en interaktiv forskningsansats och fokuserar ett gemensamt lärande mellan forskare och praktiker. 

Forskningsintressen rör svensk och europeisk jämställdhets- och mångfaldspolitik, arbetsmarknadspolitik, diskrimineringsfrågor, intersektionella perspektiv på politik, kön och organisation samt lär- och förändringsprocesser. Hon har skrivit ett flertal artiklar och bokkapitel om jämlikhetspolitik, policy instrument och implementering. Anne-Charlott har själv lång praktisk erfarenhet av jämställdhet och mångfaldspolitik bland annat som utredare på Diskrimineringsombudsmannen. 2014-2015 var hon expert i Jämställdhetsutredningen (U2014:06), Statens offentliga utredningar.

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter