This page in English

Anne-Charlott Callerstig

Tjänstetitel: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303659

Rum: F3239

Om Anne-Charlott Callerstig

Anne-Charlott Callerstig är genusvetare och statsvetare med inriktning mot offentlig politik och organisation. 2014 disputerade hon med avhandlingen "Making equality work. Ambiguities, conflicts and change agents in the implementation of equality policies in public sector organisations". Avhandlingen finns i fulltext här: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:704692/FULLTEXT01.pdf

Forskningsområdet rör jämställdhets- och mångfaldsarbete i organisationer. Hon studerar implementering och lokala förändringsstrategier med tonvikt på olika dilemman i det praktiska arbetet. Forskningen har  ofta haft en interaktiv forskningsansats och fokuserar ett gemensamt lärande mellan forskare och praktiker. 

Forskningsintressen rör svensk och europeisk jämställdhets- och mångfaldspolitik, arbetsmarknadspolitik, diskrimineringsfrågor, intersektionella perspektiv på politik, kön och organisation samt lär- och förändringsprocesser. Hon har skrivit ett flertal artiklar och bokkapitel om jämlikhetspolitik, policy instrument och implementering. Anne-Charlott har själv lång praktisk erfarenhet av jämställdhet och mångfaldspolitik bland annat som utredare på Diskrimineringsombudsmannen. 2014-2015 var hon expert i Jämställdhetsutredningen (U2014:06), Statens offentliga utredningar.

Forskningsprojekt:

 • Gear up: Implementing a Model for Diversity and Inclusion at Volvo Trucks, Period: 2019-2021, Vinnova
 • Cirkulär masshantering med uppgraderade jord och schaktmassor, Vinnova
 • Gender Academy for SME, https://www.kau.se/genusakademin
 • Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A Cross-­‐Cultural Perspective 2019-2020, ERA-NET/Gender-net plus/VR


Tidigare forskningsprojekt:

 • GEDII: Gender and Diversity Impact – Improving research and innovation through gender diversity, www.gedii.eu , Horizon2020, European Union
 • Trucks for all: Developing norm-critical innovation processes at Volvo Trucks, VINNOVA
 • Implementering av jämställdhetsintegrering ur ett myndighetsperspektiv, Myndigheten för Tillväxtanalys
 • Gender equality in funding processes of the Swedish Foundation for Humanities and Social Sciences, Riksbankens Jubileumsfond
 • Gender mainstreaming as social innovation in local government, VINNOVA
 • Gender Mainstreaming in Swedish local and regional authorities 2009-2013, SKL
 • GRO (Gender, Rescue services and Organisation) working towards building a more gender equal organisation within the rescue services, through combining interactive research methodologies with intersectional perspectives, Karlstad University, 2009-2013, MSB

 

Publikationer
Husu, L. & Callerstig, A. (2018). Riksbankens Jubileumsfonds beredningsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond (RJ rapporterar 2018:1)

Ahrens, P. and Callerstig, A-C. (2017) “The European Social Fund and the Institutionalization of Gender Mainstreaming in Sweden and Germany”  in Towards Gendering Institutionalism: Equality in Europe, (eds.) Heather MacRae and Elaine Weiner,  Rowman and Littlefield International Limited


Callerstig, A-C and Lindholm, K. (2016) “Collaboration as a tool for implementing equality politics”, i Ericsson, M. och Mellström, U. Red, Masculinities, Gender Equality and Crisis Management, London, Routledge
 
Mellström, U, Ericsson, M, Callerstig, A-C, Harrison, K, Lindholm, K och Olofsson, J (2016), Masculinities, Gender Equality, Crisis Management and the Rescue services. Contested Terrains and Challenges, i Ericsson, M. och Mellström, U. Red, Masculinities, Gender Equality and Crisis Management, London, Routledge
 
Callerstig, A-C.(2016), “What is the impact of gender training for gender mainstreaming?” i The Politics of Feminist Knowledge Transfer:
A Critical Reflection on Gender Training and Gender Expertise, María Bustelo, Lucy Ferguson and Maxime Forest (red), Routledge/Gender&Politics
 
Callerstig, A-C and Lindholm, K. (2015) ”Implementeringen av jämställdhets- och mångfaldsmål i räddningstjänsten” i Perspektiv på krishantering, Deverell et al (red) Lund: Studentlitteratur
 
Callerstig, A-C (2015), “Can public procurement be an instrument for policy learning in gender mainstreaming?”, Scandinavian Journal of Public Administration(SJPA) Vol 18, No 4:51-71
 
Callerstig, A-C (2014) Making Equality Work: Ambiguities, Conflicts and Change Agents in the Implementation of Equality Policies in Public Sector Organisations, Doctoral dissertation. Linköping, Linköping University.


Callerstig A-C, Lindholm K (2013): ”Effekter från jämställdhetsintegrering”. I: Svensson L, Brulin G, Jansson S, Sjöberg K (red): Att fånga effekter av program och projekt (s 196–216). Lund: Studentlitteratur.

Callerstig, A-C (2012), “Public servants as agents for change in gender mainstreaming - the complexity of practice”  in Andersson Susanne, Berglund Karin, Gunnarsson Ewa & Sundin Elisabeth (Eds.). Promoting Innovation. Policies, Practices and Procedures. Stockholm: Vinnova.
 
Callerstig, A-C et al (2012), Jämställda tjänster, rapport Temagruppen för likabehandling I arbetslivet och Temagruppen A & O, ESF
 
Callerstig, A-C and Jalakas, A. (2012) Upphandling eller nerköp? Att använda upphandling som verktyg för lika rättigheter och möjligheter, Tema Likabehandling, Svenska ESF-rådet
 
Callerstig, A-C and Lindholm, K. (2011), ”Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering”, Tidskrift för Genusvetenskap, nr 2-3
 
Callerstig, A-C. (2011), ”Utbildning för en jämställd verksamhet” in Lindholm K. (ed), Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Studentlitteratur.  
 
Callerstig, A-C. (2011), ”Jämställd medborgarservice” i Lindholm, K. (ed)Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Lund: Studentlitteratur.  
 
Callerstig, A-C. et al (2011), ”Jämställdhetsintegrering som hållbar utvecklingsprocess” in Lindholm Kristina (ed) ”Jämställdhet i verksamhetsutveckling”. Lund: Studentlitteratur.  
 
 Callerstig, A-C, Harrison, K and Lindholm, K (2008), Gender and Rescue Services– a research overview, Linköpings universitet/Räddningsverket
 
 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Callerstig, A. C. & Lindholm, K. (2011). Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap (2-3), 81-96.

Artiklar, forskningsöversikter

Callerstig, A. (2014). Can public procurement be an instrument for policy learning in gender mainstreaming?. Offentlig förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 18 (4), 51-71.

Artiklar, recensioner

Callerstig, A. (2012). Recension av Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. Tidskrift för genusvetenskap (1-2), 137-138.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ahrens, P. & Callerstig, A. (2017). The European Social Fund and the Institutionalisation of Gender Mainstreaming in Sweden and Germany. I: Heather MacRae and Elaine Weiner, Towards Gendering Institutionalism: Equality in Europe. London: Rowman & Littlefield International.
Callerstig, A. & Lindholm, K. (2016). Collaboration as a tool for implementing equality politics. I: Mathias Ericson, Ulf Mellström, Masculinities, Gender Equality and Crisis Management (ss. 105-119). London: Routledge.
Callerstig, A. (2016). Gender Training as a Tool for Transformative Gender Mainstreaming: Evidence from Sweden. I: Maria Bustelo, Lucy Ferguson and Maxime Forest, The Politics of Feminist Knowledge Transfer: Gender Training and Gender Expertise (ss. 118-138). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Lindholm, K. & Callerstig, A. C. (2015). Implementering av jämställdhets och mångfaldsmål. I: Deverell, Edward, Dan Hansen, Eva-Karin Olsson, Perspektiv på krishantering (ss. 219-238). Lund: Studentlitteratur AB.
Callerstig, A. , Lindholm, K. , Sjöberg, K. & Svensson, L. (2012). Gender mainstreaming as a sustainable development process. I: Gender Mainstreaming in Public Sector Organisations (ss. 31-58). Lund: Studentlitteratur AB.
Callerstig, A. (2012). Public servants as agents for change in gender mainstreaming - the complexity of practice. I: Susanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson, Elisabeth Sundin, Promoting Innovation: Policies, Practices and Procedures (ss. 239-269). Stockholm: VINNOVA.
Lindholm, K. , Callerstig, A. C. & Svensson, L. (2011). Jämställdhetsintegrering som hållbar utvecklingsprocess. I: Lindholm Kristina, Jämställdhet i verksamhetsutveckling (ss. 13-40). Lund: Studentlitteratur AB.

Konferensbidrag

Husu, L. & Callerstig, A. (2019). Gender challenges in research funding: Nordic and European perspectives. Konferensbidrag vid Nordic Science and Technology Studies Conference, Tampere University, Tampere, Finland, June 13-14, 2019.
Andersson, S. , Balkmar, D. & Callerstig, A. (2018). Moving with(in) normative firewalls: a dynamic approach to study gendered careers and innovation processes in the truck industry. Konferensbidrag vid Gender, Work and Organization, 10th Biennial International Interdisciplinary Conference, Sydney, Australia, June 13-16, 2018.
Balkmar, D. & Callerstig, A. (2017). Varför kliver kvinnliga lastbilsförare ur lastbilen på passagerarsidan när det är dags för rast? Om kön och normer i transportsektorn. Konferensbidrag vid Hur kan forskningsresultat från fordonsindustrin bidra till Agenda 2030? Organiserat av Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), Stockholmsmässan, Stockholm, Sweden, November 23, 2017.

Rapporter

Husu, L. & Callerstig, A. (2018). Riksbankens Jubileumsfonds beredningsprocesser ur ett jämställdhetsperspektiv. Stockholm: Riksbankens Jubileumsfond (RJ rapporterar 2018:1).