This page in English

Forskningsprojekt

Barn i fokus- för en hållbar integration för barnfamiljer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2023 - 2025

Kontaktperson

Anne-Charlott Callerstig

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Studien genomförs på uppdrag av för Rädda Barnen inom ramen för deras projekt Barn i fokus – för en hållbar integration för barnfamiljer (2022-2025) vilket fokuserar på att stödja barn och familjer som varit på flykt. Genom nära samarbete med kommuner strävar projektet efter att främja en hållbar integration för dessa familjer i hela landet. Uppdraget innebär följeforskning som syftar till att generera insikter för projektutveckling och att tillhandahålla både teoretisk och praktisk kunskap. Uppdraget inkluderar att öka förståelsen för hur civilsamhällets aktörer, i samarbete med offentliga organisationer, kan främja en hållbar och inkluderande integration för barn och deras föräldrar i det lokala mottagandet.

Studiens huvudsakliga frågeställning är: Vilken effekt har samverkan mellan civilsamhälle och kommun för integration av nyanlända barn och familjer i samhället och hur kan samverkan etableras som en långsiktig och hållbar process? Forskningen ska löpande identifiera framgångsfaktorer och fallgropar i lokala samarbetet/samarbetena för att kontinuerligt kunna förbättra möjligheterna till att nå effekt inom ramen för projektet.

Forskningen genomförs av Anne-Charlott Callerstig, Anna-Karin Larsson och Lina Sandström vid Örebro universitet. Tillsammans har de lång erfarenhet av följeforskning kring arbetet för att stödja utsatta grupper, program- och projektimplementering, forskning om kommunala organisationer, samverkan mellan det offentliga och civilsamhället, implementering av program och projekt samt expertkompetens inom integration och barnperspektiv, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor.

Inom ramen för forskningen kommer bl.a. lokala fallstudier och intervjuer med företrädare för Rädda barnen och kommunerna att genomföras. Studien utförs med en interaktiv forskningsinsats och ambitionen är att undersöka och lära tillsammans med deltagarna. Forskningen tillämpar vidare ett intersektionellt perspektiv, vilket synliggör att barn och familjer är inte är enhetliga grupper och att olika sociala kategorier såsom genus samspelar med andra normer och strukturer som exempelvis ålder, klass och etnicitet.

Samarbetspartners