This page in English

Anna-Karin Larsson

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303814

Rum: L2304

Anna-Karin Larsson

Om Anna-Karin Larsson

Anna-Karin Larsson är historiker, lektor i socialt arbete och vice-dekan för jämställdhet och utbildning på fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Forskning

Anna-Karin Larssons olika forskningsinriktningar berör dels historisk forskning om barns och ungas hälsa, dels socialvetenskaplig forskning om mäns våld mot kvinnor.

Den historiska forskningen ligger inom medicin- och socialhistoria samt genus- och barndomshistoria under framförallt 1800- och 1900-talen och har behandlat föreställningar inom medicinen om barn, unga, kön, hälsa och sjuklighet. I forskningsprojektet Ungdomars psykiska ohälsa ca 1970-2010 har synen på, problemställningar och förklaringar till barns och ungas psykiska hälsa undersökts i ett genusperspektiv. Projektet har bedrivits inom ramen för det tvärvetenskapliga programmet Trestadsstudien om ungas psykiska hälsa.

Den socialvetenskapliga forskningen bedrivs inom forskningsprojektet Risksam. Larsson ingår här i flera delstudier. I Livsam undersöks vilken betydelse riskhantering enligt RISKSAM modellen har för de utsattas livskvalitet samt uppfattningar om samhälleligt stöd och eftervåldets konsekvenser. I Verksam utforskas polisers och socialarbetares arbete med riskbedömning och riskhantering av våld i nära relationer och stalkning samt deras erfarenheter och upplevelser av intern- och extern samverkan. I det nyligen avslutade projektet Riskhantering i praktiken, har ett gles- och landsbygdsperspektiv på de yrkesverksammas arbete applicerats i syfte att ta reda på mer om landsbygdens särskilda förutsättningar, utmaningar och behov för att arbeta med våld i nära relation. 

Undervisning

Anna-Karin Larsson undervisar på Socionomprogrammets kurser inom vetenskapsteori och forskningsmetoder samt handleder kandidat- och magisteruppsatser.

Samarbeten och uppdrag

Det tvärvetenskapliga forskarnätverket FlickForsk! - Nordic Network for Girlhood Studies, har från januari 2022 sin hemvist vid socialt arbete vid Örebro universitet. Anna-Karin Larsson koordinerar nätverket tillsammans med Linda Arnell och deltar i styrgruppens arbete för nätverket.

Larsson är även aktiv i forskargruppen Barns livsvillkor och välbefinnande (BLIVA)

Tillsammans med Rúna Baianstovu redaktör för skriftserien Working papers and reports Social Work.

 

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)