This page in English

Lina Sandström

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303049

Rum: F3270

Forskningsämne

Om Lina Sandström

Lina Sandströms avhandlingsprojekt är en jämförande studie av hur asylsökande i två olika kommuner upplever sitt boende och den ort de befinner sig i. Den ena kommunen är en glesbygdskommun där anläggningsboende är den vanligaste boendeformen, den andra är en kommun i ett storstadsområde dit många asylsökande som ordnar eget boende söker sig.

Både anläggningsboende och eget boende är omdiskuterade boendeformer och ofta används ”bristande integration” som ett argument mot båda formerna. Vad som menas med integration är dock inte alltid tydligt och om en viss typ av boende främjar integration eller ej beror till stor del på vilken definition av begreppet som används. Det saknas både tidigare forskning och en allmän debatt där de båda typerna av boende jämförs på ett meningsfullt sätt. Ytterligare en brist är att de asylsökande själva sällan får komma till tals då integration diskuteras.   

Syftet med detta projekt är att konkretisera begreppet integration genom att fokusera på specifika kontexter och de individer som det ofta pratas om men sällan med: de asylsökande själva. Den huvudsakliga frågeställningen är i vilken mån asyltiden kan förstås som en integrationsprocess och om denna process i sådana fall skiljer sig åt i de olika typerna av boende.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Rapporter