This page in English

Alexandra Eilegård Wallin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301065

Rum: P2245

Alexandra Eilegård Wallin

Om Alexandra Eilegård Wallin

Sjuksköterska. Lektor omvårdnad. Kursansvarig för kursen OM306G, Omvårdnadsvetenskap, Grundläggande omvårdnad och hälsopsykologi 15 hp, termin 2. Handledare för studenter i Omvårdnadsvetenskap, Examensarbete Kandidat, 15 hp, OM313G. Sjuksköterskeprogrammet termin 5. 

Min pedagogiska syn:

Min strävan i att utbilda är att skapa förutsättningar för lärande oavsett vem individen är och att hjälpa studenten att lyckas med sina studier. Ramsden (2003) belyser att kunskap erhålls utifrån individens egna förutsättningar, detta innebär att studenter har olika möjigheter att klara sina studier och att vi som pedagoger måste tillhandahålla olika verktyg för att klara uppsatta mål. Studenten är det centrala, utan hen har vi inget mål med vårt arbete och kan därmed inte bedriva utbildning. Målet med det pedagogiska lärandet bör vara att bedriva den bästa utbildningen som genererar bra sjuksköterskor som klarar de utmaningar som de ställs inför när de kommer ut i vården efter avslutade studier.

Disputerade år 2012 vid Karolinska institutet med avhandlingen "The loss of a child to cancer - focusing on siblings".

Min forskning omfattar Barnet/ tonåringen och familjen i cancervården.

Pågående forskningsprojekt: 

"Tonåringar som stamcellstransplanterats och deras väg till vuxenblivandet" 

Forskare i projektet: Alexandra Eilegård Wallin RN, PhD & Anncarin Svanberg RN, PhD. Akademiska sjukhuset, Sektionen för Hematologi, Hematologiavd 101 A, 75185 Uppsala. Institutionen för medicin och pharmaci. Uppsala Universitet

Syfte: att utforma och utveckla samt validera en frågeenkät för att fånga unga vuxnas hågkomst av upplevelser avseende nutrition, aktivitet och sexualitet efter att ha vårdats på barn- eller vuxenavdelning i samband med cytostatikabehandling och stamcellstransplantation (SCT) vid cancer i åldrarna 13 till 18 år. Vidare avses att undersöka samstämmighet mellan vårdpersonalens dokumentation och tonåringars hågkomst avseende nutrition, aktivitet och sexualitet under vårdtiden. 

Metod: nationell enkätstudie

 

Pågående forskningsprojekt:

"Factors contributing to mental health and quality of life among siblings and parents after the loss of a child to cancer - a norwegian study"

Forskare i projektet: Omid Rasouli, PhD; Hilde Kristin Vegsund, MSc; Alexandra Eilegård Wallin, RN, PhD; Odin Hjemdal, PhD; Trude Reinfjell, PhD; Unni Karin Moksnes, PhD; Bendik Lund, MD, PhD; Mary-Elizabeth B. Eilertsen, PhD. Department of Public Health and Nursing, Norwegian University Science and Technology, Trondheim, Norway.

Syfte: att undersöka påverkbara och unvikbara vård- och familjerelaterade faktorer i omvårdnaden av det svårt cancersjuka barnet som kan inverka på syskonens hälsa på lång sikt. 

Metod: Nationell enkätstudie.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag