This page in English

Alexandra Eilegård Wallin

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: P2442

Alexandra Eilegård Wallin
Forskningsämne

Om Alexandra Eilegård Wallin

Sjuksköterska. Lektor omvårdnadsvetenskap.

Lärare i kursen OM307G, termin 4.

Handledare för doktorander.

Min pedagogiska syn:

Min strävan i att utbilda är att skapa förutsättningar för lärande oavsett vem individen är och att hjälpa studenten att lyckas med sina studier. Ramsden (2003) belyser att kunskap erhålls utifrån individens egna förutsättningar, detta innebär att studenter har olika möjigheter att klara sina studier och att vi som pedagoger måste tillhandahålla olika verktyg för att klara uppsatta mål. Studenten är det centrala, utan hen har vi inget mål med vårt arbete och kan därmed inte bedriva utbildning. Målet med det pedagogiska lärandet bör vara att bedriva den bästa utbildningen som genererar bra sjuksköterskor som klarar de utmaningar som de ställs inför när de kommer ut i vården efter avslutade studier.

Disputerade år 2012 vid Karolinska institutet med avhandlingen "The loss of a child to cancer - focusing on siblings".

Min forskning omfattar Barnet/ tonåringen och familjen i cancervården samt hud och sårforskning.

Pågående forskningsprojekt

"Tonåringar som stamcellstransplanterats och deras väg till vuxenblivandet" 

Forskare i projektet: Alexandra Eilegård Wallin RN, PhD & Anncarin Svanberg RN, PhD. Akademiska sjukhuset, Sektionen för Hematologi, Hematologiavd 101 A, 75185 Uppsala. Institutionen för medicin och pharmaci. Uppsala Universitet

Syfte: att utforma och utveckla samt validera en frågeenkät för att fånga unga vuxnas hågkomst av upplevelser avseende nutrition, aktivitet och sexualitet efter att ha vårdats på barn- eller vuxenavdelning i samband med cytostatikabehandling och stamcellstransplantation (SCT) vid cancer i åldrarna 13 till 18 år. Vidare avses att undersöka samstämmighet mellan vårdpersonalens dokumentation och tonåringars hågkomst avseende nutrition, aktivitet och sexualitet under vårdtiden. 

Metod: nationell enkätstudie

 

 Pågående forskningsprojekt:

 "Utveckling och klinisk validering av en riskprognosmodell för inkontinensassocierad dermatit (IAD) i en sjukhusvuxen patientpopulation"

Urininkontinens är läckage av urin, och fekal inkontinens är oförmågan att kontrollera tarmrörelser, vilket leder till läckage av avföring. I Sverige lider mellan 30 och 85 procent av den äldre befolkningen av inkontinens. Frisk hud är ett skydd mot skador och bakterietillväxt orsakat av inkontinens. Men när huden kommer i kontakt med urin eller avföring under lång tid blir den mjuk och skrynklig och efter en tid mer mottaglig för skador och infektioner. När huden åldras blir den också tunnare och mer känslig. Hudskador varierar från mild rodnad till sår, en del med infektioner som är svåra att behandla, så kallad inkontinensassocierad dermatit (IAD). Upp till 25 procent av patienterna med inkontinens på svenska sjukhus utvecklar detta genanta och smärtsamma tillstånd. Patienter upplever smärta, sveda och klåda vilket påverkar livskvaliteten. Målet med detta projekt är att utveckla och utvärdera ett verktyg för att hjälpa läkare och sjuksköterskor att identifiera patienter på sjukhus med ökad risk för att utveckla IAD. Kunskap om riskfaktorer är avgörande för att kunna förebygga och välja rätt behandlingsmetoder. Detta projekt finansieras av Vetenskapsrådet. 

Forskare i projektet: Professor Dimitr Beeckman, Professor Jan Kottner Institute of Clinical Nursing Science Charité Center 1 for Health and Human Sciences Charité-Universitätsmedizin Berlin, Universitetslektor, Leg. ssk. Alexandra Eilegård Wallin & Doktorand, Leg ssk. Julie Deprez

 

Pågående forskningsprojekt:

TAPE - smärta i samband med självhäftande medicinska material

De flesta personer som kommer i kontakt med sjukvården kommer också att komma i kontakt med medicinska häftmaterial: plåster, fixering av infarter, sårförband osv. För många är också borttagandet av häftan förenat med smärta, ett fenomen som ofta negligeras av vården och som är dåligt utforskat. Barn, äldre och andra sårbara grupper är särskilt utsatta. TAPE-projektet avser att i fyra delstudier undersöka förekomst och betydelse av denna smärta: 1) en integrativ litteraturstudie, 2) en enkät till hälso- och sjukvårdsenheter om kunskap och medvetenhet, 3) en observationsstudie av vilka rutiner som tillämpas och 4) en intervjustudie med barn och föräldrar. Syftet med TAPE-projektet är att identifiera kunskapsluckor och tjäna som underlag för förbättrade rutiner och material.

Forskare i projektet: Professor Mats Eriksson, Professor Dimitri Beeckman, Universitetslektor Alexandra Eilegård Wallin 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag