This page in English

Annika Göran-Rodell

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Restaurang- och hotellhögskolan

E-post:

Telefon: 019 302028

Rum: K1113

Annika Göran-Rodell
Forskningsämne

Om Annika Göran-Rodell

Annika arbetar som adjunkt i måltidskunskap och värdskap på Örebro universitet sedan 2008. Hennes tvärvetenskapliga bakgrund med studier inom måltidskunskap och värdskap, uttryckande konstterapi, pedagogik samt ledarskap bidrar till ett brett forskningsintresse med flera inriktningar, ofta med estetiken som ingång. De senare åren har Annika även fördjupat sig i hållbarhetsfrågor kopplat till högskolepedagogik. Hon ingår i den utbildningsgrupp på plattformen för en Hållbar framtid (PSF) som tillsammans med högskolepedagogiskt centrum utvecklar nya utbildningar.

Annikas intresse i forskningssammanhang kan sägas befinna sig i skärningspunkten mellan estetik, värdskap och pedagogik. Annika blev utsedd till Excellent lärare vid Örebro universitet 2012 och fick studenternas pedagoiska pris 2020.

Undervisning
Annika anställdes 2008 för att arbeta med måltidens estetiska dimensioner och i
sitt arbete har hon under åren bland annat fokuserat på det hon kallar bemötandets estetik. Den kan sägas ligga inom ramen för den nya form av estetik som kallas relationell estetik och som handlar om att skapa former för mänskligt utbyte: iscensättning av möten och rum där själva formen är viktig för kunskapsinhämtning. Annika menar att estetiska arbetsmetoder och en reflekterande praktik intresserar sig särskilt för vad som sker då vi medvetandegör vår kropp som en sinnlig, emotionell och kognitiv aktör i mötet. Om det som sker då vi är närvarande och autentiska i det aktuella mötet med oss själva och den andre. Hur vi möjliggör relation. Annika undervisar i tillämpad estetik, muntlig kommunikation, värdskap och ledarskap.

Annika har ansvaret för RHS grundkurs i estetisk gestaltning samt för en 10 veckors kurs i Utveckling av måltidsupplevelser för årskurs 3. I den senare skapas kursen tillsammans med extern uppdragsgivare vilka de senaste 3 åren varit kock Paul Svensson, tillika hedersdoktor vid ORU, med fokus på hållbarhet. 2020 skapade Annika tillsammans med Paul en prototyp för en kurs där gastronomen ses som förändringsagent. Vad smakar en plats och hur kan studenterna förstå hela livsmedelskedjan och sin plats i den ? 2021 startade en samverkan med Hällefors kommun som agerade uppdragsgivare till studenterna. Detta resulterade under 2022 i ett bredare regionalt samarbete där kursen blev en katalysator för ett större arbete kring självförsörjningsgrad. Uppdraget från Hällefors kommun var då: Vad kan Hällefors som självförsörjande kommun smaka i framtiden? Hur kan studenter skapa en måltidsupplevelse som kan spegla ett koncept som sätter Hällefors på den gastronomiska kartan?

Tidigare forskning

HAPTICA

Haptica var ett treårigt projekt i samarbete med Konstfack och Restaurang- och hotellhögskolan, finansierat av Vetenskapsrådet. Syftet med projektet var att betona haptiska aspekter av närvaro, rörelse, beröring, smak och doft i relation till en kreativ gestaltningsprocess.

Annika var en av tre konstnärliga ledare för projektet tillsammans med Professor Cheryl Akner Koler  från Konstfack och Lektor Mischa Billing , Restaurang- och hotellhögskolan. Annikas del i projektet handlade dels om att utveckla pedagogiska metoder för att för att fördjupa den professionella måltidshantverkarens sensoriska känslighet, och dels om metoder att fördjupa en inre kapacitet genom att skärpa den viljestyrda uppmärksamheten och därigenom bättre förstå varifrån i oss själva vi handlar i ett värdskapsmöte. 

Projektet redovisas på Research Catalogue – en internationell databas för konstnärlig forskning. Delar av projektet kommer att presenteras i JAR Journal of Artistic Research under 2021.

Reflektion i profession. Bankett som tröskelerfarenenhet en case study.

Under 2015-16 har Annika undersökt begreppet tröskelkoncept kopplat till studenternas deltagande i Örebro årshögtidsbankett.  I en professionsinriktad utbildning uppstår naturligt frågor som: När börjar en student tänka som en professionell i yrket? Vilka trösklar behöver passeras innan detta sker. Inom forskningsfältet högre utbildning har man under de senaste åren intresserat sig för det som kallas tröskelbegrepp – de trösklar av kunskap som behöver passeras för att kunna gå från att vara novis till att bli mästare.

Ledarskap och värdskap som berör - ett konkurrensmedel

Annika var 2010 projektledare för projektet "Ledarskap och värdskap som berör - ett konkurrensmedel?", ett etableringsprojekt beviljat med medel från KK-stiftelsen. I projektet arbetade Annika tillsammans med dåvarande Prefekt Tobias Nygren vid Restaurang- och hotellhögskolan med att få till stånd ett större projekt kring värdskap inom besöksnäringen.

 

Samarbeten och uppdrag

Under 2013-15 arbetade Annika,vid sidan av sitt arbete vid RHS, som pedagogisk utvecklare vid PIL (Enheten för universitetspedagogik, IKT och lärande) och innehar idag ett pedagogiskt utvecklingsuppdrag på RHS.

De senaste 7 åren har Annika varit en av tre kursledare på Konstfacks internationella masterkurs ”Back to the land – reconnecting Urban and Rural Through Food Systems ” tillsammans med John Thackara och Cheryl Akner Koler där Annika haft ansvaret för den pedagogiska processen med fokus på socialt samskapande utifrån Teori U (Sharmer, 2007; Scharmer & Kaufer, 2013; Scharmer, 2018) och måltidsritualer.

Forskningsprojekt

Pågående projekt

Avslutade projekt

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag