This page in English

Brynjar Fure

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303568

Rum: -

Forskningsämne

Om Brynjar Fure

Brynjar Fure är docent och forskare vid Örebro universitet. Han är utbildad läkare med specialitet i geriatrik, neurologi och internmedicin och har sedan 2017 arbetat som överläkare i geriatrik och neurologi vid Centralsjukhuset i Karlstad. Från augusti 2020 är han klinisk lektor i invärtesmedicinska specialiteter i Region Värmland och överläkare i geriatrik deltid.

Han har tidigare varit professor vid Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsö 2015 - 2018, forskningsledare inom nationell Health Technology Assessment (HTA) vid Folkehelseinstituttet i Oslo och överläkare i geriatrik och neurologi vid Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus och Sykehuset Vestre Viken.

Disputation: Universitetet i Oslo i 2006 med avhandlingen "Improving the diagnostic and prognostic accuracy in acute ischemic stroke".

Efter disputationen har han  varit huvudhandledare och handledare för ett flertal PhD-studenter som han hanlett fram till disputation , alla vid Universitetet i Oslo. För närvarande är han huvudhandledare för en doktorand vid Universitetet i Oslo. Teman för dessa forskningsprojekt har i huvudsak varit vaskulära mekanismer vid utveckling av demens och mild kognitiv svikt efter stroke. I tillägg har vaskulär emotionell svikt och evidensbaserad praxis i sjukvården inkluderat internationella HTA-projekt och systematiska översikter varit teman för hans forskning.

Vid Centralsjukhuset i Karlstad och Örebro universitet är han för närvarande huvudhandledare för doktorandprojekt med fokus på kognitiv svikt och skörhet hos multisjuka gamla (Geriatrisk sektion, Medicinkliniken) och konsekvenser av stroke hos de allra äldsta (Neurolog- och rehabiliteringskliniken). 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter