This page in English

Forskargrupp

Geriatrik

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Brynjar Fure

Forskningsämne

Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och hur dessa kan förebyggas, diagnostiseras, behandlas, vårdas och rehabiliteras. Ett centralt begrepp är skörhet som innebär nedsatt reserv i kroppens organsystem till följd av åldrandet, vanligen i kombination med sjukdom. Vårt mål är att forskningen ska bidra till förbättrad och mer personanpassad vård för äldre med skörhet, multisjuklighet, polyfarmaci och ökande vårdbehov.

Forskargruppens pågående projekt forkuserar på:

 •  Skörhet och betydelsen av kognitiv och emotionell svikt
 •  Ortogeriatrik inkluderat höftfrakturer och benamputation
 •  Undernäring, sarkopeni och refeeding syndrom
 •  Geriatrisk neurologi; Stroke hos de allra äldsta
 •  Farmakologi
 •  Den åldrande tarmen
 •  Kognitiv medicin omfattande neurologiska, psykiatriska, geriatriska och kognitiva symtom i åldrandet
 • Cerebral hemodynamik vid mild kognitiv svikt och demens
 • Beteendemässiga och psykologiska symtom vid demens (BPSD). Analyser av biomarkörer i ryggvätska och blod
 • Fysisk aktivitet, nutrition vid depression och ångest (RCT)
 • Äldrepsykiatri och kognitiv beteendeterapi
 • Långtidseffekter av Post Covid -19 hos äldre, uppföljning av neurologiska/psykiatriska symtom, MR av hjärnan; samarbete mellan geriatrik och primärvård (RCT)