This page in English

Cecilia Nakeva Von Mentzer

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 301272

Rum: P1229

Cecilia Nakeva Von Mentzer

Om Cecilia Nakeva Von Mentzer

Cecilia Nakeva von Mentzer är universitetslektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet sedan april 2019. Hon har en logopedexamen från Karolinska institutet (1991) och en doktorsexamen i handikappvetenskap vid Linköpings universitet (2014). Cecilia Nakeva von Mentzer var tidigare universitetsadjunkt vid Logopedprogrammet vid Uppsala universitet.

Forskning

Cecilia Nakeva von Mentzers forskning handlar i huvudsak om bedömning och behandling av talsvårigheter, språkstörning och lässvårigheter hos barn med och utan hörselskador. Detta innebär utveckling av bedömningsmetoder för språk- och taluppfattning, liksom framtagning och utvärdering av metoder för att främja barns talförmåga, språkförmåga och läsförmåga. Forskningen sker ofta i samarbete med andra professioner som psykologer, hörselläkare, ingenjörer och specialpedagoger.

Cecilia Nakeva von Mentzer ingår i forskningsmiljöerna Institutet för handikappvetenskap och Utbildning och Demokrati

Hon är ansvarig för forskningsprojektet Kommunikativ aktivitet och delaktighet för barn med tal- och språkstörning. Syftet med forskningsprojektet är att belysa barnets, vårdnadshavarens och pedagogens erfarenheter av om och hur tal- och språkstörning påverkar social interaktion och känsla av delaktighet. Målet är att definiera bemötanden som skapar bästa möjliga förutsättningar för barnet i två viktiga miljöer, hemmet och för(skolan).

Cecilia Nakeva von Mentzer är med i referensgruppen för delprojektet Nya lärandemiljöer i Framtiden lärarutbildning. Under 2020 kommer hon delta i Social Impact Lab. Hon kommer arbeta med digitalisering av logopeders bedömningsmetoder och behandlingsmetoder. Detta arbete baseras på ett uttalsträningsprogram, Pratvis, som hon tog fram 2008.

Under åren 2016–2019 genomförde Cecilia Nakeva von Mentzers en postdoc-studie Lyssningssvårigheter hos barn i samarbete med Children’s Hospital i Cincinnati, USA. Syftet var att utveckla ett digitalt taluppfattningstest och undersöka hörseln hos förskolebarn med och utan talstörning och språkstörning. Resultaten visade att hos barn med typisk utveckling hade 24.3 % en nedsatt högfrekvenshörsel. Hos barn med fonologisk språkstörning föreslogs subklinisk hörselnedsättning som en möjlig faktor.

Under samma tid genomförde hon en enkät- och journalstudie på svenska barn med språkstörning med syfte att undersöka hur vanligt det är att dessa barn har svårt att lyssna och hur logopeder undersöker lyssningsförmåga. För närvarande sammanställs dessa resultat i samarbete med logopedforskare vid Lunds universitet.

Under samma tid tog hon fram ett webb-baserat test för meningsrepetition som användes i en hörapparatstudie programmerade med OpenSound Navigator för barn i skolåldern i Cincinnati. Preliminära resultat för denna studie visar att skolbarn med hörapparat presterar jämbördigt med barn med dyslexi. Detta tyder på liknande språklig symtomatologi hos dessa grupper. Manuset för denna studie är under revidering för vetenskaplig publikation

Under åren 2015–2019 ansvarade Cecilia Nakeva von Mentzer för projektet Datorbaserad läsintervention för barn med Downs syndrom (pdf). Syftet var att undersöka om barn med Downs syndrom kan dra nytta av ljudbaserad lästräning, dvs. att träna kopplingen ljud-bokstav, segmentering och syntes av korta, ljudenligt stavade ord. Denna studie citeras i följande systematiska litteraturstudie: 

Bakken, R. K., Næss, K. A. B., Lemons, C. J., & Hjetland, H. N. (2021). A Systematic Review and Meta-Analysis of Reading and Writing Interventions for Students with Disorders of Intellectual Development. Education Sciences, 11(10), 638.

Under åren 2017–2020 medverkade Cecilia Nakeva von Mentzer i studien Intensiv avkodningsträning för elever identifierade med svag avkodningsförmåga i åk 2. Resultatet visade att avkodningsträningen var mer effektiv än klassundervisning avseende barnens läsförmåga av nonord och ord. Denna studie delgavs verksamma logopeder i Skåne vid ett Dyslexisymposium våren 2021.

Undervisning

Pedagogiskt förhållningssätt

Mitt pedagogiska förhållningssätt baseras på min terapeutiska bakgrund som klinisk logoped i arbete med barn och föräldrar, i interprofessionella team inom neuropsykiatri och hörsel, liksom VFU-ansvarig för logopedstudenter i dyslexi. Mycket av hantverket i att förmedla ett yrkeskunnande inom logopedi och audiologi ligger som jag ser det, i det goda samtalet mellan terapeut och nätverket kring individer med hörselskador, språkstörning eller dyslexi. Grunden för att detta ska fungera är ett genuint intresse att försöka förstå individens funktionsnivå och hur jag som terapeut i samspel med den miljö som individen befinner sig i, kan hjälpa den ta nästa steg i utvecklingen. Detta förhållningssätt använder jag även i lärar-studentinteraktionen på universitetsnivå.

I och med att jag alltid har känt ett stort värde i att samarbeta med barnets viktiga vuxna – då jag främst arbetat med barn – har jag aktivt sökt mig till pedagoger ute i de lokala verksamheterna. Jag initierade exempelvis den uppsökande roll som logopeden i hörselimplantat-teamet i Uppsala nu har med regelbundna besök i barnets förskola/skola. Likaså bjöd jag regelbundet in specialpedagoger i länet till logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset för att vi skulle ha möjlighet att utbyta kunskap kring gemensamma elever.

Detta aktiva och samverkande sätt har jag fortsatt med under mitt arbete som lektor vid Enheten för aktivitet och hälsa. Örebro universitet. Detta genom att sedan 2020 vara medlem i den specialpedagogiska forskningsmiljön ”Specialpedagogik, utveckling och lärande” under ledning av biträdande lektor Anette Bagger och gästprofessor Julie Allan. Då logopedi-ämnet områdesmässigt befinner sig emellan mjukare (specialpedagogik) och hårdare (hörsel- och handikappvetenskap) värden sker en regelbunden växelverkan mellan dessa vilket är fruktsamt.

 

Cecilia Nakeva von Mentzer undervisar huvudsakligen inom ämnena kommunikation, röst, tal, barnaudiologi och professionellt förhållningssätt på Audionomprogrammet. Hon handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå, och handleder för närvarande en postdoc i logopedi, Parivash Ranjbar.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Engström, E. , Kallioinen, P. , Nakeva von Mentzer, C. , Lindgren, M. , Sahlén, B. , Lyxell, B. , Ors, M. & Uhlén, I. (2021). Auditory event-related potentials and mismatch negativity in children with hearing loss using hearing aids or cochlear implants: A three-year follow-up study. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 140.
Engström, E. , Kallioinen, P. , Lindgren, M. , Nakeva von Mentzer, C. , Sahlén, B. , Lyxell, B. & Uhlén, I. (2020). Computer-assisted reading intervention for children with hearing impairment using cochlear implants: Effects on auditory event-related potentials and mismatch negativity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 137.
Engström, E. , Kallioinen, P. , Nakeva von Mentzer, C. , Lindgren, M. , Ors, M. , Sahlén, B. , Lyxell, B. & Uhlén, I. (2019). Computer-assisted reading intervention for children with sensorineural hearing loss using hearing aids: Effects on auditory event-related potentials and mismatch negativity. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 117, 17-25.
Nakeva von Mentzer, C. , Sundström, M. , Enqvist, K. & Hällgren, M. (2018). Assessing speech perception in Swedish school-aged children: preliminary data on the Listen–Say test. Logopedics, Phoniatrics, Vocology, 43 (3), 106-119.
Uhlen, I. , Engström, E. , Kallioinen, P. , Nakeva von Mentzer, C. , Lyxell, B. , Sahlen, B. , Lindgren, M. & Ors, M. (2017). Using a multi-feature paradigm to measure mismatch responses to minimal sound contrasts in children with cochlear implants and hearing aids. Scandinavian Journal of Psychology, 58 (5), 409-421.
Eliasson, A. , Holmström, L. , Aarne, P. , Nakeva von Mentzer, C. , Weiland, A. , Sjöstrand, L. , Forssberg, H. , Tedroff, K. & et al. (2016). Efficacy of the small step program in a randomised controlled trial for infants below age 12 months with clinical signs of CP: a study protocol. BMC Pediatrics, 16.
Kallioinen, P. , Olofsson, J. , Nakeva von Mentzer, C. , Lindgren, M. , Ors, M. , Sahlén, B. , Lyxell, B. , Engström, E. & et al. (2016). Semantic Processing in Deaf and Hard-of-Hearing Children: Large N400 Mismatch Effects in Brain Responses, Despite Poor Semantic Ability. Frontiers in Psychology, 7.
Nakeva von Mentzer, C. , Lyxell, B. , Sahlén, B. , Dahlström, Ö. , Lindgren, M. , Ors, M. , Kallioinen, P. , Engström, E. & et al. (2015). Segmental and suprasegmental properties in nonword repetition: An explorative study of the associations with nonword decoding in children with normal hearing and children with bilateral cochlear implants. Clinical Linguistics & Phonetics, 29 (3), 216-235.
Nakeva von Mentzer, C. , Sundström, M. , Enkvist, K. & Hällgren, M. (2015). Talperception hos svenska normalhörande skolbarn i tyst och störande tal: effekt av fonetiska kontraster, ljudbakgrund och kön. Audionomen : medlemstidning för Audionomföreningen (3).
Nakeva von Mentzer, C. (2015). Tänka om ljud: Fonologisk lästräning vid datorn för döva och hörselskadade barn som använder cochleaimplantat eller hörapparat. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter (2).
Nakeva von Mentzer, C. , Lyxell, B. , Sahlén, B. , Dahlström, Ö. , Lindgren, M. , Ors, M. , Kallioinen, P. & Uhlén, I. (2014). The Phonics Approach in Swedish Children using Cochlear Implants or Hearing Aids: Inspecting Phonological Gain. Journal of Communication Disorders, Deaf Studies & Hearing Aids, 2 (3), 117.
Nakeva von Mentzer, C. , Lyxell, B. , Sahlén, B. , Wass, M. , Lindgren, M. , Ors, M. , Kallionen, P. & Uhlén, I. (2013). Computer-assisted training of phoneme-grapheme correspondence for children who are deaf and hard of hearing: Effects on phonological processing skills. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 77 (12), 2049-2057.
Nakeva von Mentzer, C. , Lyxell, B. , Sahlén, B. , Dahlström, Ö. , Lindgren, M. , Ors, M. , Kallioinen, P. & Uhlén, I. (2013). Ljudinriktad läsintervention vid datorn för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA): läsförändring och kognitiva faktorer. Logopednytt (4), 18-23.
Nakeva von Mentzer, C. , Lyxell, B. , Sahlén, B. , Wass, M. , Lindgren, M. , Ors, M. , Kallioinen, P. , Engström, E. & et al. (2012). Datorbaserad fonologisk intervention för barn med cochleaimplantat (CI) och/eller hörapparat (HA): effekter på fonologiska färdigheter. Logopednytt (3), 18-23.
Nakeva von Mentzer, C. (2012). Interventionsstudie med fokus att förbättra fonologiska färdigheter. Barnplantabladet (3), 34-35.
Nakeva von Mentzer, C. (2008). Pratvis: dotorbaserad uttalsträning. Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter (4).

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nakeva von Mentzer, C. (2014). Rethinking Sound: Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Linköping: Linköping University Electronic Press.

Kapitel i böcker, del av antologier

Lyxell, B. , Wass, M. , Sahlén, B. , Ibertsson, T. , Asker-Arnason, L. , Uhlén, I. , Henricson, C. , Nakeva von Mentzer, C. & et al. (2013). Hearing and cognitive development in deaf and hearing-impaired children: effects of intervention. I: Gastone G. Celesia, Disorders of Peripheral and Central Auditory Processing (ss. 71-80). . Elsevier.

Konferensbidrag

Nakeva von Mentzer, C. , Hua, H. , Sundström, M. , Enqvist, K. & Hällgren, M. (2015). Assessing Children’s Speech Processing Ability using a New Analytical Method: The Listen-Say Test. I: Assessing Children’s Speech Processing Ability using a New Analytical Method: The Listen-Say Test.. Konferensbidrag vid Conference on Cognitive Hearing Science Linköping June 2015. Uppsala:
Nakeva von Mentzer, C. (2015). The Listen-Say Test -: Assessment of speech processing in children 2015. Konferensbidrag vid Cochlear Nordic Symposium in Copenhagen, 27-29 January 2015, Copenhagen, Denmark. Uppsala:

Övrigt