This page in English

Cecilia Nakeva Von Mentzer

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: Y2VjaWxpYS5uYWtldmEtdm9ubWVudHplcjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 301272

Rum: P1229

Cecilia Nakeva Von Mentzer

Om Cecilia Nakeva Von Mentzer

Cecilia Nakeva von Mentzer är universitetslektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet sedan april 2019. Hon har en logopedexamen från Karolinska institutet (1991) och en doktorsexamen i handikappvetenskap vid Linköpings universitet (2014). Cecilia Nakeva von Mentzer var tidigare universitetsadjunkt vid Logopedprogrammet vid Uppsala universitet.

Forskning

Cecilia Nakeva von Mentzers forskning handlar i huvudsak om bedömning och behandling av talsvårigheter, språkstörning och lässvårigheter hos barn med och utan hörselskador. Detta innebär utveckling av bedömningsmetoder för språk- och taluppfattning, liksom framtagning och utvärdering av metoder för att främja barns talförmåga, språkförmåga och läsförmåga. Sedan 2019 omfattar forskningen även sociala aspekter på kommunikativa funktionsnedsättningar. Forskningen sker ofta i samarbete med andra professioner som psykologer, hörselläkare, ingenjörer och specialpedagoger.

Cecilia är ansvarig för forskningsprojektet Kommunikativ aktivitet och delaktighet för barn med tal- och språkstörning. Syftet med forskningsprojektet är att belysa barnets, vårdnadshavarens och pedagogens erfarenheter av om och hur tal- och språkstörning påverkar social interaktion och känsla av delaktighet. Målet är att definiera bemötanden som skapar bästa möjliga förutsättningar för barnet i två viktiga miljöer, hemmet och för(skolan). Aspekter av studien diskuterades vid ett ORU Talks hösten 2021.

Cecilia Nakeva von Mentzer ingår i forskningsmiljön SpecUL - Specialpedagogik, Utveckling och Lärande.

Undervisning

Pedagogiskt förhållningssätt

Mitt pedagogiska förhållningssätt baseras på min terapeutiska bakgrund som klinisk logoped i arbete med barn och föräldrar, i interprofessionella team inom neuropsykiatri och hörsel, liksom VFU-ansvarig för logopedstudenter i dyslexi. Mycket av hantverket i att förmedla ett yrkeskunnande inom logopedi och audiologi ligger som jag ser det, i det goda samtalet mellan terapeut och nätverket kring individer med hörselskador, språkstörning eller dyslexi. Grunden för att detta ska fungera är ett genuint intresse att försöka förstå individens funktionsnivå och hur jag som terapeut i samspel med den miljö som individen befinner sig i, kan hjälpa den ta nästa steg i utvecklingen. Detta förhållningssätt använder jag även i lärar-studentinteraktionen på universitetsnivå.

I och med att jag alltid har känt ett stort värde i att samarbeta med barnets viktiga vuxna – då jag främst arbetat med barn – har jag aktivt sökt mig till pedagoger ute i de lokala verksamheterna. Jag initierade exempelvis den uppsökande roll som logopeden i hörselimplantat-teamet i Uppsala nu har med regelbundna besök i barnets förskola/skola. Likaså bjöd jag regelbundet in specialpedagoger i länet till logopedmottagningen på Akademiska sjukhuset för att vi skulle ha möjlighet att utbyta kunskap kring gemensamma elever.

Detta aktiva och samverkande sätt har jag fortsatt med under mitt arbete som lektor vid Enheten för aktivitet och hälsa. Örebro universitet. Detta genom att sedan 2020 vara medlem i den specialpedagogiska forskningsmiljön ”Specialpedagogik, utveckling och lärande” under ledning av biträdande lektor Anette Bagger och gästprofessor Julie Allan. Då logopedi-ämnet områdesmässigt befinner sig emellan mjukare (specialpedagogik) och hårdare (hörsel- och funktionsnedsättning och samhälle) värden sker en regelbunden växelverkan mellan dessa vilket är fruktsamt.

Cecilia Nakeva von Mentzer undervisar på grundnivå på Audionomprogrammet, Arbetsterapiprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet liksom på Magisterprogrammet i arbetsterapi/hörselvetenskap. Hon handleder uppsatser på grund- och avancerad nivå, och handleder för närvarande en doktorand Petter Kallioinen, och en postdoc, Parivash Ranjbar.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt