This page in English

Daroon Yassin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303747

Rum: F2151

Daroon Yassin

Om Daroon Yassin

Mina främsta forskningsintressen rör skrivande och skrivutveckling i utbildningssammanhang. Här har min forskning särskilt varit inriktad mot skrivundervisning och elevproducerade texter i grundskolans tidiga år. Min forskning har också behandlat bedömning i den svenska grundskolans nationella prov.

Merparten av min undervisning gör jag inom lärarutbildningen där jag undervisar på kurser i grammatik, textanalys och läs- och skrivdidaktik på grundlärarprogrammet, och på kurser i textanalys, språksociologi och språkfärdighet på ämneslärarprogrammet. 

För närvarande och fram till och med juni 2021 är jag tjänstledig på större delen av min tjänst för arbete som postdoktor vid Institutt for lærerutdanning, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU), där jag arbetar inom forskningsprojektet Funksjonell skriving i de første skoleårene.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Bonnevier, J. , Borgström, E. & Yassin, D. (2017). Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 21-47.
Borgström, E. & Yassin, D. (2010). Tioåringar skriver nationellt prov. Texter om svenska med didaktisk inriktning, 7, 25-33.

Doktorsavhandlingar

Yassin Falk, D. (2017). Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Yassin, D. & Skar, G. B. (2020). Skrivbedömning och respons. I: Karin Forsling, Catharina Tjernberg, Skrivundervisningens grunder (ss. 75-102). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Ledin, P. , Holmberg, P. , Wirdenäs, K. & Yassin, D. (2013). Skrivundervisning i skolan bör ha tydliga mål: TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2013 (ss. 89-101). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Yassin, D. (2011). Elever i år 3 tycker till: Interpersonell grammatik för åsikter och råd i insändartexter. I: Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord, Funktionell textanalys (ss. 114-126). Stockholm: Norstedts Förlag.

Rapporter

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).