This page in English

Daroon Yassin

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303747

Rum: F2151

Daroon Yassin

Om Daroon Yassin

Mina främsta forskningsintressen rör skrivande och skrivutveckling i utbildningssammanhang. Här har min forskning särskilt varit inriktad mot skrivundervisning och elevproducerade texter i grundskolans tidiga år. Min forskning har också behandlat bedömning i den svenska grundskolans nationella prov.

Merparten av min undervisning gör jag inom lärarutbildningen där jag undervisar på kurser i grammatik, textanalys och läs- och skrivdidaktik på grundlärarprogrammet, och på kurser i textanalys, språksociologi och språkfärdighet på ämneslärarprogrammet. 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Graham, S. , Skar, G. B. & Falk, D. Y. (2020). Teaching writing in the primary grades in Norway: a national survey. Reading and writing, 34 (2), 529-563.
Bonnevier, J. , Borgström, E. & Yassin, D. (2017). Normers roll i ett mål- och kriterierelaterat bedömningssystem. Utbildning och Demokrati, 26 (2), 21-47.
Borgström, E. & Yassin, D. (2010). Tioåringar skriver nationellt prov. Texter om svenska med didaktisk inriktning, 7, 25-33.

Doktorsavhandlingar

Yassin Falk, D. (2017). Skrivundervisning i grundskolans årskurs 3. (Doctoral dissertation). Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Solheim, R. & Falk, D. Y. (2021). Skrivarutvikling og skrivekompetanse: Funksjonelle og formålsretta perspektiv på den første skriveopplæringa. I: Lennart Jølle; Ann Sylvi Larsen; Hildegunn Otnes; Leiv Inge Aa, Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt i Norden (ss. 199-221). Oslo: Universitetsforlaget.
Yassin, D. & Skar, G. B. (2020). Skrivbedömning och respons. I: Karin Forsling, Catharina Tjernberg, Skrivundervisningens grunder (ss. 75-102). Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Ledin, P. , Holmberg, P. , Wirdenäs, K. & Yassin, D. (2013). Skrivundervisning i skolan bör ha tydliga mål: TOKIS: En skrivpedagogisk modell för textaktiviteter och textsamtal i skolan. I: Vetenskapsrådet, Resultatdialog 2013 (ss. 89-101). Stockholm: Vetenskapsrådet.
Yassin, D. (2011). Elever i år 3 tycker till: Interpersonell grammatik för åsikter och råd i insändartexter. I: Per Holmberg, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord, Funktionell textanalys (ss. 114-126). Stockholm: Norstedts Förlag.

Rapporter

Lundahl, C. , Bonnevier, J. , Arensmeier, C. , Borgström, E. , Lennqvist-Lindén, A. , Nilsson, P. , Sundberg, B. , Sundhäll, M. & et al. (2016). Nationella proven i grundskolans årskurs 6 och 9: En uppföljning av lärares, rektorers och elevers uppfattningar om proven. Stockholm: Skolverket (Skolverkets rapport 447).