This page in English

Forskningsprojekt

Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Daroon Yassin

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Varje dag skapar och återskapar lärare skolans svenskämne genom klassrumsdesign och de texter och artefakter av olika slag som görs viktiga i undervisningen: läromedel, texter på väggarna och applikationer i virtuella lärmiljöer. Dessa texter och artefakter är inte neutrala utan alltid språkideologiska – de kopplar olika värden till språk, och ger olika bilder av vad svenska språket, och språk generellt, är och kan vara. Vilka versioner av svenska språket representeras genom olika val? Vilka potentiella motsägelser och konflikter kan identifieras? Svensklärare kan således betraktas som språkideologiska aktörer och för en mer medveten undervisning krävs såväl språkpolitiska som språkideologiska kunskaper hos svensklärare, liksom insikt i egna föreställningar och värderingar.

Projektet är ett samarbete mellan forskare och högstadielärare och har två syften. För det första är syftet att undersöka hur språkideologier uttrycks materiellt genom läromedel, klassrumsdesign och andra texter och artefakter som dras in i undervisningen. För det andra syftar projektet till att utveckla former för svensklärares reflektioner kring språkideologi och svenskundervisning. Projektets resultat bidrar i förlängningen till utvecklingen av lärarutbildningskurser vid Örebro universitet, genom att ligga till grund för nya moment med fokus på relationen mellan språkideologier och svenskämnespraktik.

Finansiärer

  • Örebro kommun
  • Örebro universitet