This page in English

Forskningsmiljö

CHF - Centrum för humanistisk forskning

Om forskningsmiljön

Miljöuppgifter

Kontaktperson

Patrik Winton

Forskningsmiljön Centrum för humanistisk forskning tematiserar kulturförståelse och språkliga praktiker. I den tvärvetenskapliga miljön ingår forskare från ämnesinriktningarna engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik och svenska språket. De ingående humanistiska inriktningarna förenas i att de utifrån en öppenhet för olika teorier och metoder har fokus på frågor som rör individers och gruppers värderingar, förståelse och tolkning av världen, samt på interaktion och kommunikation inom och över kulturgränser. Anslaget är både dåtids-, samtids- och framtidsorienterat.

Mer specifikt problematiserar historia samhällets tidsdimensioner och lyfter fram förändring och kontinuitet i det förflutna. Den historievetenskapliga forskningen vid Örebro universitet har, tillsammans med den litteraturaturvetenskapliga forskningen, ett fokus på berättande och berättelser och deras betydelse för mänskligt meningsskapande. Inom ämnesinriktningarna litteraturvetenskap och engelska studeras litteraturhistoria, litteraturteori och litteraturdidaktik. Vid Örebro universitet finns det särskild kompetens inom områden som äldre och samtida skönlitteratur och genreöverskridande texter samt inom teoretiska perspektiv såsom narratologi och kulturstudier. Retorik grundas på klassiska teorier och metoder för att kritiskt analysera hur dialog i tal och skrift, icke-verbal kommunikation och visuell retorik bidrar till effektiv argumentation och kunskapsutveckling. Forskningen vid Örebro universitet bedrivs inom kriskommunikation med fokus på ekologisk och social hållbarhet, diskurser inom vård, hälsa och funktionalitet samt kommunikation på sociala medier. Ämnesinriktningarna svenska språket och engelska tematiserar ett antal aspekter av olika språksamhällen ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Vid Örebro universitet finns det en särskild kompetens inom områden som multimodalitet, språklig variation i tal och skrift och literacy och skriftkompetens, det senare inte minst ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv. Betoningen på ämnesdidaktik delas av historia, litteraturvetenskap, svenska språket och engelska. Här bedrivs även forskning om undervisning och engelskans roll i det flerspråkiga klassrummet i den globala södern.

Forskningsprojekt

Pågående projekt