This page in English

Evelina Johansson Wilén

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303123

Rum: F3257

Evelina Johansson Wilén

Om Evelina Johansson Wilén

Jag disputerade på avhandlingen Mellan jaget och världen. Feminism och etik under nyliberala villkor (Tankekraft förlag) i november 2019. Avhandlingen studerar hur den feministiska parollen om att "det personliga är politiskt" aktualiseras i en nyliberal kontext och hur detta kan förstås utifrån teoretiska perspektiv på relationen mellan politik och etik.

Efter disputationen har jag ägnat mig åt studier av internationella kvinnostrejker samt frågor som berör jämstälddhetsintegrering av universitet och högre utbildning.

Jag har sedan 2010 arbetat som kulturjournalist och har bland annat skrivit essäer och kulturkritik för Expressen, Ord & Bild, Feministiskt perspektiv, Respons och Dixikon. Jag har således stor vana att producera både vetenskaplig och populärvetenskaplig text.

Jag har även översatt vetenskapliga texter från franska och engelska till svenska i bland annat Fronesis, Subaltern, Glänta och Tankekraft.

Forskningsintressen

  • Rättvise- & omfördelningsfrågor, relationen mellan etik och politik
  • Marxistisk teori och teoretiska perspektiv på nyliberalism och relationen mellan produktivt och reproduktivt arbete
  • Teoretiska perpspektiv på motstånd och förändring
  • Jämställdhetsintegrering av högre utbildning och forskning
  • Feministisk vetenskapsteori

Pågående forskningprojekt 

Kön- och genusperspektiv som indikatorer på kvalitet inom humaniora, samhälls- och utbildningsvetenskap (Riksbankens jubileumsfond 2021-2024)

Forskningspolitik för att motverka könsdiskriminering inom akademin, som tidigare fokuserade på anställningsvillkor och karriärvägar för kvinnor, har utvidgats med riktlinjer om att integrera köns- och genusperspektiv i forskningens innehåll. Utvidgningen legitimeras utifrån att perspektiven inte uteslutande rör etiska och politiska värden, utan förbättrar forskningens kvalitet. Policyn vittnar om en institutionalisering av feministisk vetenskapsteoretisk kritik mot systematisk snedfördelning i peer review-systemet. Samtidigt är den föremål för meningsskiljaktigheter. Enligt vissa stärks den vetenskapliga objektiviteten med de nya riktlinjerna, medan andra menar att forskningen politiseras och vetenskapens värdeneutralitet sätts i fara. Tolkningen och tillämpningen av de nya kvalitetskriterierna aktualiserar dessa skillnader i synsätt på hur etiska värden kan införlivas i den vetenskapliga praktiken. Syftet med forskningsprojektet är att studera hur integrering av köns- och genusperspektiv som en indikator på vetenskaplig kvalitet tolkas och tillämpas inom humaniora, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap, där gränsen mellan etiska och politiska värden å ena sidan och vetenskapliga värden å andra sidan är särskilt svår att dra. Studien omfattar forskningspolitiska riktlinjer och debatter samt beviljade forskningsanslag och utvärderingar, samt intervjuer med projektledare och bedömare, som gjorts i de svenska forskningsråden FORTE och Vetenskapsrådet mellan åren 2018-2021. 

Avslutade forskningprojekt

"HBTQ-personers upplevelser av bemötande inom HBTQ-diplomerade verksamheter"

Under 2018 och 2019 arbetade jag och Elin Lundsten med det ettåriga forskningsprojektet "HBTQ-personers upplevelser av bemötande inom HBTQ-diplomerade verksamheter" på uppdrag av Västra Götalands regionen, Kommittén för mänskliga rättigheter. Projektet utmynnade i en populärvetenskaplig rapport.

Undervisning

För närvarande undervisar och handleder jag studenter, både på svenska och engelska, i genusvetenskap och i sociologi. Mina undervisningsområden omfattar feministisk politisk teori samt feministiska perspektiv på arbete och sexualitet. Jag har omfattande erfarenhet av att  undervisa i akademiskt och utomakademiskt skrivande.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)