This page in English

Helen Peterson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303696

Rum: F3253

Helen Peterson
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Helen Peterson

Helen Peterson arbetar sedan januari 2020 som professor i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet. Hon disputerade 2005 vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, med avhandlingen "Gender, Power and Post-Bureaucracy. Work Ideals in IT Consulting". Hon har sedan dess arbetat som universitetslektor i arbetsvetenskap, sociologiska institutionen, Göteborgs universitet, forskare vid Tema Genus, Linköpings universitet, forskarassistent vid Tema Teknik och social förändring också vid Linköpings universitet samt som biträdande lektor vid Forskarskolan Demokratins villkor vid Örebro universitet. 2012 blev hon docent i sociologi vid Uppsala universitet. 2013-2015 var hon Visiting Scholar vid the Steinhardt Institute for Higher Education Policy vid New York University.

Helen intresserar sig för sociologiska teorier som rör genus, organisation, organisering, styrning och ledarskap. Hon har i sin forskning framförallt studerat dessa områden empiriskt inom arbetsorganisationer i IT-branschen samt inom den högre utbildningen. Hon har även bedrivit forskning om frivillig barnlöshet, normer om moderskap och föräldraskap, samt pronatalistiska värderingar och policy. Forskningen bedrivs framförallt med hjälp av kvalitativa forskningsmetoder såsom intervjuer, dokumentanalys och policyanalys.

Under 2021 avslutar hon ett projekt, finansierat av Forte, om jämställdhetsintegrering vid svenska lärosäten: Översätta politik till praktik: organisatoriska och diskursiva ramar för jämställdhetsintegrering i akademin. Tillsammans med Birgitta Jordansson, Göteborgs universitet, har hon sedan 2016 studerat hur lärosätena har hanterat, och "översatt", detta regeringsuppdrag i praktiken.

Sedan 2020 arbetar hon tillsammans med Liisa Husu i det EU-finansierade (Horizon2020) projektet GRANteD - Grant Allocation Disparities from a Gender Perspective, och studerar tilldelning av forskningsmedel ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Helen undervisar framförallt på kurser om arbete, organisation och organisering. Sedan 2021 är hon forskningsledare för gruppen Arbete, familj och nära relationer vid forskningsämnet sociologi, Örebro universitet.

 

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Peterson, H. & Jordansson, B. (2021). Lokal styrning av jämställdhetsintegrering inom akademin. Arbetsmarknad & Arbetsliv.
Peterson, H. (2016). Is Managing Academics "Women's Work"?: Exploring the Existence of a Glass Cliff in Higher Education Management. Educational Management Administration & Leadership, 44 (1), 112-127.
Peterson, H. (2016). Merging management ideals in Swedish IT offshoring. Scandinavian Journal of Management, 32 (2), 97-105.
Peterson, H. & Engwall, K. (2016). Missing Out on the Parenthood Bonus?: Voluntarily Childless in a “Child-friendly” Society. Journal of Family and Economic Issues, 37 (4), 540-552.
Peterson, H. (2015). Fifty shades of freedom: Voluntary childlessness as women's ultimate liberation. Women's Studies: International Forum, 53, 182-191.
Peterson, H. (2015). “Unfair to women”? Equal representation policies in Swedish academia. Equality, Diversity and Inclusion, 34 (1), 55-66.
Blomqvist, M. , Peterson, H. & Dhar-Bhattacharjee, S. (2015). “You Feel The Threat From Asia”: Onshore Experiences of IT Offshoring To India. Nordic Journal of Working Life Studies, 5 (4), 41-66.
Peterson, H. & Engwall, K. (2013). Silent bodies: Childfree women’s gendered and embodied experiences. The European Journal of Women's Studies, 20 (4), 376-389.
Peterson, H. (2011). Barnfri: en stigmatiserad position. Sociologisk forskning, 48 (3), 5-26.
Peterson, H. (2011). The gender mix policy: addressing gender inequality in higher education management. Journal of Higher Education Policy and Management, 33 (6), 619-628.
Engwall, K. & Peterson, H. (2011). Är det privata politiskt?: Barnfri i ett barnvänligt samhälle. Socialvetenskaplig tidskrift, 18 (2), 126-143.
Peterson, H. & Engwall, K. (2010). Naturligt barnfri: Kroppens betydelse i frivilligt barnlösas positionering. Tidskrift för Genusvetenskap (3), 5-28.
Peterson, H. (2007). Flexibilitet och förtroende i avreglerade organisationer: ett arbetstagarperspektiv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 13 (2), 27-40.
Peterson, H. (2007). Gendered work ideals in Swedish IT firms: valued and not valued workers. Gender, Work and Organization, 14 (4), 333-348.
Peterson, H. (2007). Gendered Work Ideals in Swedish IT Firms: Valued and Not Valued Workers. Gender, Work and Organization, 14 (4), 333-348.

Böcker

Roman, C. & Peterson, H. (2011). Familjer i tiden: förhandling, kön och gränslöst arbete. Umeå: Borea.

Doktorsavhandlingar

Peterson, H. (2005). Gender, power and post-bureaucracy: work ideals in IT consulting. (Doctoral dissertation). Uppsala: Department of Sociology, Uppsala University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Peterson, H. (2019). "Här blir inga barn gjorda!": Kan frivillig barnlöshet förhandlas?. I: Alsarve, Jenny; Löfmarck, Erik, Samhälle i förhandling: villkor, processer, konsekvenser : festskrift till Christine Roman. Örebro: Sociologiämnet vid Örebro universitet.
Peterson, H. (2018). Finding ‘Mr Right’?: Childfree Women’s Partner Preferences. I: Sappleton, Natalie, Voluntary and involuntary childlessness: the joys of otherhood? (ss. 237-259). Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
Salminen-Karlsson, M. , Peterson, H. & Dhar-Bhattacharjee, S. (2017). A Perfect Match?: Cultural Clashes and Gendered Work Ideals in Transnational IT Companies. I: Peterson, Helen, Gender in Transnational Knowledge Work (ss. 53-78). Cham: Springer.
Peterson, H. & Jordansson, B. (2017). Gender Equality as a Core Academic Value: Undoing Gender in a ‘Non-Traditional’ Swedish University. I: White, Kate; O'Connor, Pat, Gendered success in higher education: global perspectives (ss. 27-47). London: Palgrave Macmillan.
Peterson, H. (2017). Kön och arbete. I: Bengtsson, Mattias; Berglund, Tomas, Arbetslivet (ss. 353-370). Lund: Studentlitteratur AB.

Rapporter

Peterson, H. & Dahmen, J. (2018). Monitoring Handbook: Methods and tools for monitoring developed in the GenderTime project. Gothenburg: Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (Gothenburg Studies in Work Science 1).

Samlingsverk (redaktör)

Peterson, H. (ed.) (2017). Gender in Transnational Knowledge Work. Cham: Springer (Crossroads of Knowledge ).
Engwall, K. (ed.) & Peterson, H. (ed.) (2010). Frivillig barnlöshet: barnfrihet i en nordisk kontext. Stockholm: Dialogos Förlag (Serie Framtider ).