This page in English

Ingrid Rijk

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303078

Rum: B3120

Ingrid Rijk
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ingrid Rijk

Bakgrund

Ingrid Rijk är doktorand i Biologi med inriktning mot miljövetenskap. Hennes avhandling fokuserar på markekologisk funktion hos förorenade jordar. Hon har en BSc i biologi och MSc i toxikologi från Utrecht University (Nederländerna). Innan hon blev doktorand vid ORU arbetade hon som miljökonsult och forskare i flera år.

Forskning

Marken och jordmånen är resurser som till stor del bestämmer vilken biotop vi har på en viss plats. En bördig jordmån  kännetecknas av hög biologisk aktivitet och mångfald.  Jordmånens egenskaper är oerhört viktiga för funktionen hos kolets- och kvävets kretslopp och andra så kallade biogeokemiska kretslopp. Markföroreningar hotar ofta dessa viktiga funktioner. Nuvarande riskbedömning av förorenad mark utgår generellt från föroreningarnas totalhalter. Dessa halter jämförs med framtagna generella riktvärden som är baserade på laboratoriestudier och modellering. Ett problem är att störningar orsakade av markprovtagning, hantering och lagring, påverkar aktiviteten hos mikroorganismer och kan frisätta toxiska föroreningar. Utvärderingen av markens ekosystemfunktioner är därför bäst att göra på plats.

Målet med denna doktorsavhandling är att bedöma funktionella parametrar relaterade till kolets och kvävets kretslopp hos marker förorenade med tungmetaller. En kombination av (funktionella) jord-, mikrobiella- och växtparametrar används för att göra en helhetsbedömning av markens ekologiska status på plats. Bland andra tekniker mäts stabila isotoper (δ13C, δ15N och δ18O) i olika matriser. Stabila isotoper används också för att möjliggöra användningen av så kallad substratinducerad markrespiration (SIR) i fält för att bedöma mikrobiell aktivitet på plats i naturen. 

Samarbeten och uppdrag

Denna doktorandtjänst har inrättats i samarbete med konsultföretaget Structor Miljöteknik AB. Structor är intresserad av att tillämpa våra vetenskapliga tekniker i sina pågående konsultprojekt samtidigt som de bidrar med idéer och fältstudier till avhandlingsarbetet. Vårt gemensamma mål är att förbättra den ekologiska riskbedömningen av förorenade områden. I dag  finns brister i kunskapen om hur stora effekterna av olika föroreningar egentligen är på viktiga ekologiska funktioner i växt-marksystemet. Denna kunskap behöver öka för att bättre kunna avgöra om och när saneringsåtgärder behöver sättas in.

Vi samarbetar också med Svenska geotekniska institutet (SGI) och andra universitet, såsom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).