This page in English

Martin Lind

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: bWFydGluLmxpbmQ7b3J1LnNl

Telefon: 019 301249

Rum: F3273

Martin Lind

Om Martin Lind

Martin Lind är lektor i sociologi med inriktning mot arbete och organisation. Han disputerade 2002 med en avhandling som handlar om nätverk mellan företagare. Efter disputationen arbetade han som vikarierande lektor vid Örebro universitet och Mälardalens högskola och är nu, sedan 2009, tillsvidareanställd som lektor vid Örebro universitet. 

 Ämnesinriktningen mot arbete och organisation innefattar framförallt undervisning inom organisationsteori och arbetssociologi, men även externa utredningsuppdrag inom områden som arbetsmiljöarbete, organisationsförändringar, arbetsmarknadsåtgärder, medarbetarenkäter och supported employment. Martin Lind har lång erfarenhet av samverkan med näringsliv och offentliga organisationer, till exempel i form av avgränsade och anpassade uppdrag som utformas och utförs enligt beställarens behov. 

 

Forskning
Martin Linds avhandling är en fallstudie av företagare i nätverk och utgår ifrån frågeställningarna ”Vad är nätverk?” och ”Hur fungerar nätverk?”. Den kommer fram till slutsatsen att nätverk är en egen social entitet. Nätverk kan jämföras med organisationer men de fungerar på ett annat sätt. Vidare har nätverk också vissa specifika egenskaper. Mellan företagare kan nätverk till exempel bidra med värdeskapande, innovationsspridning och stabilitet. Nätverk är också flexibla och funktionella till sin karaktär, vilket utgör en viktig skillnad jämfört med hur organisationer fungerar.

Efter avhandlingen har Martin Lind publicerat en rad rapporter inom olika områden, oftast på uppdrag av olika organisationer och företag som vill lösa någon typ av problem. Ett sådant uppdrag kom från Svenska Kyrkan som hade bekymmer med sin arbetsmiljö. Det uppdraget genomförde Martin Lind tillsammans med två kollegor, vilket resulterade i en rapport om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete i Svenska Kyrkan.

Ett annat uppdrag handlade om att kartlägga och dokumentera en arbetsmarknadsutbildning till plåtslagare, riktad till nyanlända. Utbildningen genomfördes av ett företag inom plåtslageri  i samarbete med Arbetsförmedlingen. Martin Lind följde utbildningssatsningen under två år och skrev en rapport som beskriver och sammanfattar lärdomar om processen.

Även projektet BoendeByggarna fick en motsvarande genomlysning. I den arbetsmarknadssatsningen involverades boende i ett bostadsområde i arbetet med att renovera en del av området. Detta skedde i form av en social upphandling där byggentreprenören åtog sig att erbjuda praktikplatser till boende i området.

Ytterligare ett uppdrag kom från Örebro kommun, som ville få en utvärdering av samordningen mellan olika förvaltningar och enheter inom kommunen när det gäller insatser för att personer med funktionsnedsättningar ska komma in på arbetsmarknaden. Rapporten kom bland annat fram till att kommunen behöver utveckla dagverksamhet för personer som inte är redo för arbetsmarknaden, inventera personer i daglig verksamhet samt se över förutsättningarna att jobba med IPS (Individual Placement and Support). Ett annat förslag från den rapporten var att kommunen behöver nätverka mera via personliga relationer för att uppnå flexibilitet och god kommunikation. Detta bidrar enligt rapporten till att överbrygga olika typer av hinder och hitta innovativa lösningar.

På senare år har Martin Lind även utfört uppdrag som ligger utanför ämnesområdet arbete och organisation, bland annat i en förstudie om sortering av hushållsavfall som genomfördes tillsammans med en kollega, på uppdrag av Örebro kommun. Syftet med studien var att sammanställa forskning om sorteringsbeteende hos boende i flerfamiljshus utifrån frågor som ”Vad påverkar sorteringsbeteendet?” och ”Hur kan sorteringsbeteendet främjas?”.

Utöver dessa har Martin Lind även utfört en rad mindre uppdrag som inte har resulterat i rapporter eller publikationer. Istället har uppdragsgivarna fått ett mer anpassat underlag som ska kunna användas för att utveckla deras egna tjänster och produkter. Det har till exempel handlat om att ta fram kunskapsunderlag till medarbetarundersökningar samt ge förslag till formuleringar av enkätfrågor.

Alla dessa uppdrag har utförts i universitetets regi, men med finansiering från uppdragsgivaren eller annan finansiär.


Undervisning
Martin Lind undervisar idag främst på kurser inom personalvetarprogrammet, men har utöver det lång erfarenhet av undervisning på olika nivåer inom olika ämnesområden och med olika undervisningsmetoder. Här följer en lista över olika ämnen som Martin Lind håller eller har hållit kurser i:

- Organisationsteori
- Ledarskap i organisationer
- Sociologisk teori
- Arbetssociologi
- Arbetslivsvetenskap
- Utredningssociologi
- Utvärderingssociologi
- Omvärldsanalys
- Personalarbete
- Arbetsmiljöarbete
- Kvantitativa undersökningsmetoder:
- Enkätkonstruktion
- Analys av enkätmaterial eller registerstatistik med hjälp av statistikprogrammet SPSS
- Univariat, bivariat och multivariat analys på nominal, ordinal och kvotskalenivå
- Regressionsanalys
- Kvantitativ innehållsanalys
- Tolkning av statistik
- Kvalitativa undersökningsmetoder:
- Kvalitativa djupintervjuer
- Kvalitativ textanalys
- Deltagarobservation
- Fallstudier
- Vetenskapsteori

När det gäller undervisningsmetoder har Martin Lind erfarenhet av föreläsningar, seminarier, workshops, uppsatshandledning (individuellt och i grupp), distansundervisning samt problembaserat lärande (PBL).

Samtliga dessa ämnen och undervisningsformer kan erbjudas som anpassade uppdragsutbildningar, i universitetets regi.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar

Rapporter