This page in English

Selma Salihovic

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301407

Rum: L2614

Selma Salihovic

Om Selma Salihovic

Selma Salihovic är filosofie doktor i psykologi. Hon är anställd vid enheten för psykologi på Örebro universitet där hon undervisar och forskar tillsammans med kollegor inom Center for Lifespan Developemental Research (LEADER).

 

Forskning

Selmas forskning syftar till att öka förståelsen för hur och varför vissa personer utvecklar ett stabilt och utpräglat antisocialt beteende.  Hon är framför allt intresserad av problemutveckling i ungdomsåren och aktuella forskningsfrågor är hur faktorer i omgivningen (t.ex. föräldraskap, kamrater och anpassning i skolan), biologiska faktorer (t.ex. emotionsreglering) samt personlighetsegenskaper (t.ex. psykopatiska drag) bidrar till individuella skillnader i utvecklingen av normbrytande och antisocialt beteende bland ungdomar.

 

Undervisning

Selma undervisar på grund- och avancerad nivå inom ramen för psykologprogrammet och fristående kurser i psykologi, framför allt på kurser i forskningsmetod, statistik, vetenskapligt skrivande samt handledning av kandidat- och masteruppsatser i psykologi.

 

Uppdrag

Selma har ett förordnande som vicedekan med ansvar för strategisk utveckling och utbildning på grund- och avancerad nivå vid Fakulteten för humaniora och socialvetenskap. 

Selma är även ledamot i den operativa styrgruppen för Plattformen för en hållbar framtid; PSF@ORU.