This page in English

Tabita Sellin Jönsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Tabita Sellin Jönsson
Forskningsämne

Om Tabita Sellin Jönsson

Tabita Sellin Jönsson är doktor i medicin sedan 2008, då hon disputerade med en avhandling om ätstörningar. Hon är affilierad forskare till Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. På Universitetssjukvårdens forskningscentrum, UFC har hon uppdrag som forskare och forskningshandledare. I sitt kliniska uppdrag arbetar hon som KBT-terapeut med unga vuxna inom Psykiatrin, Region Örebro län.

Forskning

Tabitas forskning handlar om människor med psykiatriska sjukdomstillstånd, interventioner i vården och upplevelser av vårdmiljö. Studierna bedrivs främst inom den psykiatriska heldygnsvården och öppenvården. Kvantitativa studier har exempelvis berört utfall efter rättspsykiatrisk vård, ätstörningsvård, beroendevård, samt vårdkvalitet. Kvalitativa studier har berört patienters egna upplevelser av vårdmiljö, bemötande, delaktighet och sitt eget tillfrisknande. De senaste åren har forskningen främst handlat om suicid hos patienter i kontakt med psykiatrisk och somatisk specialistvård samt primärvård.

Projektledning av suicid forskning

Tabita är initiativtagare och projektledare i ett långsiktigt forskningsprojekt PROS (Psychiatric Research on Suicide) som studerar förekomst av suicid bland vårdsökande i Örebro län. Projektet är godkänt av etikprövningsnämnden i Uppsala.

Data inhämtas från journaler/patientadministrativa systemet i Region Örebro län, Dödsorsaksregistret, Patientregistret, Läkemedelsregistret, samt SCB’s forskningsdatabaser. Designen är främst fall-kontroll med både patientkontroller och befolkningskontroller. Den första delen som berör suicid i Örebro län under perioden 2007 t o m 2013 är publicerad i BMC Psychiatry och handlar om vårdkonsumtion, psykologiska insatser i psykiatrin och även livsvillkor såsom sysselsättning, familjesituation och boende innan suicid.

Resultaten visar hur de avlidna i suicid fått färre besök och mindre grad av evidensbaserade kombinationsinsatser än kontroller med samma kön, ålder och huvuddiagnos. Studierna visar även att de avlidna hade hög grad av somatisk samsjuklighet och att både fall och kontroller i psykiatrin hade uttalat låg sysselsättningsgrad, trots medel- till hög utbildningsnivå.

Fortsättningen av projektet berör suicidmetoder och särskilt vårdkedjan innan och efter intoxikation i suicidavsikt. Dessutom studeras suicid i förhållande till somatisk samsjuklighet hos patienter vårdade i annan specialistvård än psykiatrin.

Nationell samverkan 

Tabita är forskare och samordnare för Region Örebro läns deltagande i det nationella journalgranskningsprojektet som pågår i de flesta regioner i Sverige just nu. Nationell projektledare är professor Åsa Westrin, Lunds universitet.

Tabita samverkar som forskare i projektet Hot och våld i psykiatri, samt Vårdkvalitet i psykiatrisk vård, som utgår från UFC, men involverar flera andra län.

Undervisning och handledning

Tabita undervisar om suicid, suicidriskbedömning och suicidprevention på vårdutbildningar och vidareutbildningar i samverkan med Region Örebro län, samt Örebro universitet. Tabita föreläser också  i samma ämne för samverkanspartners så som politiska nämnder, Socialtjänst, anhöriggrupper och patientföreningar.

Hon är även doktorandhandledare och har erfarenhet som doktorandombud, mentor till doktorander, samt handledare till forskningsassistenter och uppsatshandledare. Tabita har flera uppdrag som referee i psykiatriska tidskrifter.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript