This page in English

Tabita Sellin Jönsson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Tabita Sellin Jönsson
Forskningsämne

Om Tabita Sellin Jönsson

Tabita Sellin Jönsson är doktor i medicin sedan 2008, då hon disputerade med en avhandling om ätstörningar. Hon är affilierad forskare till Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro Universitet. På Universitetssjukvårdens forskningscentrum, UFC har hon uppdrag som forskare och forskningshandledare. I sitt kliniska uppdrag arbetar hon som KBT-terapeut med unga vuxna inom Psykiatrin, Region Örebro län.

Forskning

Tabitas forskning handlar om människor med psykiatriska sjukdomstillstånd, interventioner i vården och upplevelser av vårdmiljö. Studierna bedrivs främst inom den psykiatriska heldygnsvården och öppenvården. Kvantitativa studier har exempelvis berört utfall efter rättspsykiatrisk vård, ätstörningsvård, beroendevård, samt vårdkvalitet. Kvalitativa studier har berört patienters egna upplevelser av vårdmiljö, bemötande, delaktighet och sitt eget tillfrisknande. De senaste åren har forskningen främst handlat om suicid hos patienter i kontakt med psykiatrisk och somatisk specialistvård samt primärvård.

Projektledning av suicid forskning

Tabita är initiativtagare och projektledare i ett långsiktigt forskningsprojekt PROS (Psychiatric Research on Suicide) som studerar förekomst av suicid bland vårdsökande i Örebro län. Projektet är godkänt av etikprövningsnämnden i Uppsala.

Data inhämtas från journaler/patientadministrativa systemet i Region Örebro län, Dödsorsaksregistret, Patientregistret, Läkemedelsregistret, samt SCB’s forskningsdatabaser. Designen är främst fall-kontroll med både patientkontroller och befolkningskontroller. Den första delen som berör suicid i Örebro län under perioden 2007 t o m 2013 är publicerad i BMC Psychiatry och handlar om vårdkonsumtion, psykologiska insatser i psykiatrin och även livsvillkor såsom sysselsättning, familjesituation och boende innan suicid.

Resultaten visar hur de avlidna i suicid fått färre besök och mindre grad av evidensbaserade kombinationsinsatser än kontroller med samma kön, ålder och huvuddiagnos. Studierna visar även att de avlidna hade hög grad av somatisk samsjuklighet och att både fall och kontroller i psykiatrin hade uttalat låg sysselsättningsgrad, trots medel- till hög utbildningsnivå.

Fortsättningen av projektet berör suicidmetoder och särskilt vårdkedjan innan och efter intoxikation i suicidavsikt. Dessutom studeras suicid i förhållande till somatisk samsjuklighet hos patienter vårdade i annan specialistvård än psykiatrin.

Nationell samverkan 

Tabita är forskare och samordnare för Region Örebro läns deltagande i det nationella journalgranskningsprojektet som pågår i de flesta regioner i Sverige just nu. Nationell projektledare är professor Åsa Westrin, Lunds universitet.

Tabita samverkar som forskare i projektet Hot och våld i psykiatri, samt Vårdkvalitet i psykiatrisk vård, som utgår från UFC, men involverar flera andra län.

Undervisning och handledning

Tabita undervisar om suicid, suicidriskbedömning och suicidprevention på vårdutbildningar och vidareutbildningar i samverkan med Region Örebro län, samt Örebro universitet. Tabita föreläser också  i samma ämne för samverkanspartners så som politiska nämnder, Socialtjänst, anhöriggrupper och patientföreningar.

Hon är även doktorandhandledare och har erfarenhet som doktorandombud, mentor till doktorander, samt handledare till forskningsassistenter och uppsatshandledare. Tabita har flera uppdrag som referee i psykiatriska tidskrifter.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Schückher, F. , Berglund, K. , Engström, I. & Sellin, T. (2022). Predictors for Abstinence in Socially Stable Women Receiving Treatment for Alcohol Use Disorder. Alcoholism Treatment Quarterly.
Cato, V. , Holländare, F. , Nordenskjöld, A. & Sellin Jönsson, T. (2019). Association between benzodiazepines and suicide risk: a matched case-control study. BMC Psychiatry, 19 (1).
Schückher, F. , Sellin, T. , Fahlke, C. & Engström, I. (2018). The Impact of Childhood Maltreatment on Age of Onset of Alcohol Use Disorder in Women. European Addiction Research, 24 (6), 278-285.
Sellin, T. , Holländare, F. & Tillfors, M. (2017). Psychiatric ward consumption before suicide: A case-control study. European psychiatry, 41, S295-S296.
Schückher, F. , Sellin, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2017). The Importance of Age at Onset of Excessive Alcohol Use with Regard to Psychiatric Symptoms and Personality Characteristics. Alcoholism Treatment Quarterly, 35 (4), 328-343.
Wallin, K. , Pettersen, G. , Björk, T. & Råstam, M. (2014). A Qualitative Study of Males' Perceptions about Causes of Eating Disorder. Psychology, 5 (15), 1813-1820.
Schröder, A. & Björk, T. (2013). Patients' judgements of quality of care in psychiatric observation and intensive inpatient care. Journal of Psychiatric Intensive Care, 9 (2), 91-100.
Björk, T. , de Santi, M. G. & Kjellin, L. (2012). Criminal recidivism and mortality among patients discharged from a forensic medium secure hospital. Nordic Journal of Psychiatry, 66 (4), 283-9.
Björk, T. , Wallin, K. & Pettersen, G. (2012). Male experiences of life after recovery from an eating disorder. Eating Disorders, 20 (5), 460-8.
Björk, T. , Clinton, D. & Norring, C. (2011). The impact of different outcome measures on estimates of remission in a 3-year follow-up of eating disorders. European eating disorders review, 19 (1), 2-11.
Björk, T. , Björck, C. , Clinton, D. , Sohlberg, S. & Norring, C. (2009). What happened to the ones who dropped out?: Outcome in eating disorder patients who complete or prematurely terminate treatment. European eating disorders review, 17 (2), 109-119.
Björck, C. , Björk, T. , Clinton, D. , Sohlberg, S. & Norring, C. (2008). Self-image and treatment drop-out in eating disorders. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 81 (1), 95-104.
Björk, T. & Ahlström, G. (2008). The patient’s perception of having recovered from an eating disorder. Health Care for Women International, 29 (8-9), 926-944.
Björk, T. , Clinton, D. & Norring, C. (2006). Reasons for non-participation in follow-up research on eating disorders. Eating and Weight Disorders, 11 (3), 147-153.
Björk, T. & Lindqvist, P. (2005). Mortality among mentally disordered offenders: a community based follow-up study. CBMH. Criminal behaviour and mental health, 15 (2), 93-96.
Björk, T. & Lindqvist, P. (2002). A follow-up of mentally disordered offenders: recidivism and mortality. European psychiatry, 17 (Sup. 1), 141-141.

Böcker

Björk, T. (2016). Smak på livet igen!. Linköping: Randi Förlag.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Björk, T. (2008). Measuring eating disorder outcome: definitions, dropout and patients' perspectives. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro universitet.

Kapitel i böcker, del av antologier

Cohn, L. , Björk, T. , Lember, R. , Wallin, K. & Pettersson, G. (2014). Male Experiences of Life After Recovery From an Eating Disorder. I: Leigh Cohn, Raymond Lemberg, Current Findings on Males with Eating Disorders (ss. 185-194). . Routledge.

Konferensbidrag

Schückher, F. , Sellin, T. , Engström, I. & Berglund, K. (2020). History of childhood abuse is associated with less positive treatment outcomes in socially stable women with alcohol use disorder. Konferensbidrag vid EPA 2020, The 28th European Congress of Psychiatry, July 4-7, 2020..
Schückher, F. , Sellin, T. , Fahlke, C. & Engström, I. (2018). The Impact of Childhood Maltreatment on Onset Age of Alcohol Use Disorder in Women Seeking Treatment. Konferensbidrag vid 2018 Annual Meeting, American Psychiatric Association, New York, NY, USA, 5-9 May, 2018.
Schückher, F. , Björk, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2016). Differences in psychiatric symptoms and personality characteristics appear to be more pronounced between early and late onset of excessive drinking than between genders. Konferensbidrag vid The 18th Annual ISBRA World Congress & Inaugural ISBRA/ESBRA Joint World Congress in Berlin, Germany. September 2-5, 2016..
Schückher, F. , Björk, T. , Berglund, K. , Berggren, U. , Balldin, J. , Engström, I. & Fahlke, C. (2016). Individuals with onset of excessive drinking in late adulthood: Do they differ from the early onset group in psychiatric symptoms and personality characteristics?. Konferensbidrag vid Kettil Bruun Society, 42nd KBS meeting, Stockholm, Sweden, May 30 - June 3, 2016..
Pettersson, G. , Wallin, K. & Björk, T. (2015). How do males recover from eating disorders? An interview study. Konferensbidrag vid The 14th meeting of the European Council on Eating Disorders (ECED), Heidelberg, Germany, 20-22 November, 2015.
Brundin Pettersson, C. , Clinton, D. , Björk, T. , Löfgren, L. , Westin, L. & Larsson, G. (2014). Interdisciplinary cooperation can improve the treatment of eating disorders: Experiences from the GRÄS-network. Konferensbidrag vid Nordic Conference on Eating Disorders (NEDS) Stockholm, Sweden, September 17-19, 2014.
Wallin, K. , Pettersson, G. & Björk, T. (2013). Eating Disorders in Males: Patients’ perspectives on attributed causes, factors contributing to improvement and the content and meaning of life as recovered. Konferensbidrag vid The 13th General Meeting of the European Council on Eating Disorders (ECED), Oslo, Norway, September 12-14, 2013..
Björk, T. (2012). Swedish psychiatric quality registries: development and challenges. Konferensbidrag vid The 30th Nordic Congress of Psychiatry, Tromsø, Norway, 2012..
Wallin, K. , Björk, T. & Pettersson, G. (2011). Eating Disorders in Males: Patient´s perspectives on vulnerability, improvement and recovery. Konferensbidrag vid The 10th London International Eating Disorder Conference, London, UK, 29-31 March, 2011.
Björk, T. , Skårberg, K. & Engström, I. (2011). Eating disorders or the use of anabolic androgenic steriodes in males: Different manifestation of negative self-image?. Konferensbidrag vid International Conference on Eating Disorders (ICED), Miami, Florida, 2011.
Pettersson, G. , Wallin, K. & Björk, T. (2011). Men with eating disorders: A qualitative study on healing factors, improvement and recovery. Konferensbidrag vid Second World Congress on Positive Psychology, Philadelphia, Pennsylvania, USA, July 23-26, 2011.
Björk, T. , Skårberg, K. & Engström, I. (2011). Negative self-image: A common denominator between males with Eating Disorders and males using Anabolic Androgenic Steroids?. Konferensbidrag vid The 13th general meeting on European Council of Eating Disorders (ECED), Florence, Italy, 2011.
Larsson, G. , Björk, T. , Norring, C. , Engström, I. & Montgomery, S. (2009). Breastfeeding and breast changes among women with eating disorder problems: Cause for Satisfaction or Concern?. Konferensbidrag vid European Council on Eating Disorders - 20 Year Anniversary Meeting, London, UK, 2009.
Björk, T. , De Santi, M. G. & Kjellin, L. (2009). Criminal recidivism among mentally disordered offenders. I: Ian Needham, Patrick Callaghan, Tom Palmstierna, Henk Nijman, Nico Oud, Proceedings of the 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry. Konferensbidrag vid The 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry, Stockholm, Sweden, 21-24 October, 2009.
Björk, T. , Björck, C. , Clinton, D. , Sohlberg, S. & Norring, C. (2007). Dropping out from eating disorder treatment: Self-image and Outcome. Konferensbidrag vid General Meeting of the European Council of Eating Disorders (ECED), Porto, Portugal, 2007.
Björk, T. & Ahlström, G. (2006). Patient´s Perspective of Recovery from Eating Disorder. Konferensbidrag vid The 28th Nordic Congress of Psychiatry, Tammerfors, Finland, 2006.

Manuskript