Forskningsprojekt

Patienters upplevelser av vårdens kvalitet på en psykiatrisk intensivvårdsavdelning och en observationsavdelning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Agneta Schröder

Forskningsämne

Bakgrund

Trots det växande intresset av kvalitetsutveckling inom den psykiatriska vården finns ingen tidigare studie, som beskriver de insatser patienten erhållit i relation till patientens upplevelser av vårdens kvalitet inom en Psykiatrisk intensivvårdsavdelning (PIVA) eller observations-avdelning (OBS). Tidigare studier inom den psykiatriska slutenvården har fokuserat i huvudsak på relationen mellan patientens upplevelse av vårdens kvalitet, sociodemografiska faktorer och diagnos (Kuosmanen et al. 2006). Vården ska planeras och genomföras i nära samarbete med patienten och dennes synpunkter på vårdens kvalitet kan ses som en betydelsefull aspekt och skall beaktas (Schröder et al. 2006, 2007).

Hösten 2009 startade en PIVA och en OBS-avdelning, vilka båda utgör en del av den högspecialiserade vården inom psykiatrin i Örebro läns landsting. Inför starten av en helt ny avdelning är det mycket värdefullt att kartlägga patienters väg till avdelningen, kön, åldrar diagnosgrupper, insatser, vårdtider samt vart patienten går efter utskrivning. Viktigt är också att dokumentera hur samverkan runt omkring patienten fungerar och vilka dessa samverkanspartners är. Det är också angeläget att patienters upplevelser av denna vård tas tillvara som ett redskap att i ett tidigt skede identifiera utvecklingsområden.

Syfte

Att beskriva hur patienterna på PIVA/OBS avdelningarna upplever vårdens kvalitet, samt att relatera detta till kliniska data, vilka insatser patienten får, samt vilka aktörer som finns runt patienten.


Material

Totalt 40 patienter som vårdades minst ett dygn på PIVA eller OBS avdelningen under perioden oktober 2009 t o m februari 2010 besvarade instrumentet Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Avdelning (KPV-A) och inkluderades i studien.

Metod

Instrumentet KPV-A, utvecklat och psykometrisk testat för psykiatrisk slutenvård (Schröder et al. 2010), användes för att mäta patienters upplevelse av vårdens kvalitet. Instrumentet består av bakgrundsfrågor och 30 items om vårdkvalitet inom sex olika dimensioner Bemötande, Delaktighet, Stöd, Utskrivning, Avskild miljö och Säker miljö. Patienter besvarade instrumentet KPV-A. Ansvarig sjuksköterska dokumenterade uppgifter om patientens diagnos, sökorsak, insatser under behandlingstiden samt vilken samverkan som skett med andra aktörer under vårdtiden.

Aktuellt läge

Artikel inskickad till vetenskaplig tidskrift.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Kurt Skårberg, Örebro Läns Landsting
  • Tabita Björk, Örebro Läns Landsting