Forskningsprojekt

Patienters och personals upplevelser av vårdens kvalitet vid rättspsykiatriska vårdavdelning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Agneta Schröder

Forskningsämne

Bakgrund
Rättspsykiatrisk vård utgör en vårdform med mycket särskilda förutsättningar. Patienterna är frihetsberövade samtidigt som de ska erhålla vård. Patienternas autonomi är därmed på många sätt begränsad. Det är dessutom så att patienterna vanligtvis befinner sig i denna vårdform i omfattande tidsperioder. Med tanke på detta är kvaliteten i den rättspsykiatriska vården central. Vården måste fylla högt ställda krav såväl vad gäller behandlingars effektivitet och omvårdnadens kvalitet. För att höja kvaliteten i den rättspsykiatriska vården kommer arbetssättet "patientnärmre vård" att införas på vårdavdelningarna i ett landsting. Patientnärmre vård är en svensk modell sprungen ur arbetssättet Patient Focused Care och är en arbetsmodell där mötet och relationen är utgångspunkten för en god och säker vård.

Det finns få studier inom rättspsykiatrisk slutenvård som mäter hur nöjda patienter och personal är med vårdens kvalitet och som använt mätinstrument som utgår från patientens perspektiv, varit anpassade för rättspsykiatrisk vård eller varit psykometriskt testade. Nyligen har ett svenskt instrument utvecklats och psykometriskt testats som mäter vårdkvalitet utifrån patientens perspektiv inom psykiatrisk slutenvård "Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser av vården på avdelningen"(KPV-A). Instrumentet finns även i en särskild version anpassad för rättspsykiatrisk slutenvård; "Kvalitet i Psykiatrisk vård - Dina upplevelser av vården på den rättspsykiatriska avdelningen", för patienter (KPV-RA) och personal (KPV-RAP).

Då ett nytt arbetssätt införs i den rättspsykiatriska vården är det viktigt att följa upp och mäta dess effekter.

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om införandet av arbetssättet "patientnärmre vård" i den slutna rättspsykiatriska vården i LiV förändrar patienternas upplevelse av vårdens kvalitet. Syftet är också att jämföra patientupplevd kvalitet mellan två rättspsykiatriska verksamheter i två landsting med olika arbetssätt. Ett ytterligare syfte är att empiriskt- och psykometriskt testa instrumentet ”Kvalitet i Psykiatrisk Vård - Dina upplevelser som personal av vården på den rättspsykiatriska avdelningen” (KPV-RAP) och jämföra personalens upplevelse av den givna vårdens kvalitet mellan de två rättspsykiatriska verksamheterna.

Material
Sammanlagt 50 - 60 patienter och cirka 200 personal kan komma att tillfrågas om samtycke till att delta i studien vid tre tillfällen (hösten 2011, 2012 och 2013). I den psykometriska studien (år 2011) ingår personal från två ytterligare landsting.

Metod 
Projektet består av två delar; en uppföljningsstudie av kvalitet i vården skattad av patienter och personal och en psykometrisk analys av instrumentet KPV-RAP. Uppföljningsstudien har en kvasiexperimentell design med upprepade mätningar.

Instrument
KPV-RA och KPV-RAP är anpassade för rättspsykiatrisk slutenvård och används för att mäta patienters och personals upplevelse av vårdens kvalitet. Instrumenten består av bakgrundsfrågor och 34 items om vårdkvalitet inom sex olika dimensioner: Bemötande, Delaktighet, Stöd, Utskrivning, Avskild miljö, Säker miljö och Specifika frågor för rättspsykiatrisk avdelning.

Aktuellt läge
Den första mätningen är genomförd och instrumentet KPV-RAP psykometriskt testat. Nästa mätning genomförs hösten 2012.

Finansiärer

  • Region Örebro Län

Samarbetspartners

  • Kjerstin Almqvist, Psykiatrins FoU-enhet, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet