Samspelet: jämställdhet och lika villkor, delaktighet och tillgänglighet samt hållbar utveckling

Denna informationsvideo finansierad av EU Horizon 2020 visar hur samtliga teman och perspektiv som ska genomsyra utbildningens innehåll och genomförande samspelar och överlappar varandra: jämställdhet och lika villkor, delaktighet och tillgänglighet samt hållbar utveckling.