Ledarskap i Socialt arbete - teori och praktik, 7,5 hp

Kursen syftar till att ge insikt i och fördjupad kunskap om ledarskapets formella och informella förutsättningar och villkor för ledning av olika verksamheter inom socialt arbete. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning av socialt arbete ur olika perspektiv såsom mångfalds-, medarbetar- och brukarperspektiv. Olika teorier om utvecklings- och förändringarbete behandlas i relation till förhållningssätt och strategier för förändring och utveckling i social verksamhet. Kursen har sin teoretiska bas inom organisations- och ledarskapsteori med relevans för socialt arbete. Klassiska och moderna organisationsteorier studeras i relation till utmaningar och möjligheter i ledarskapet i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet.

Fördjupning

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (A1N)

Institution

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng med successiv fördjupning i socialt arbete, social omsorg eller omvårdnad alternativt annat beteendevetenskapligt ämnesområde där ett självständigt arbete (G2E) om 15 högskolepoäng ska ingå. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Urval: Antal avklarade högskolepoäng tagna senast sista anmälningsdag (TPAV)

Kursplan

Anmälningskod: ORU-V3634