Kursplaner och utbildningsplaner

All utbildning på grundnivå och avancerad nivå bedrivs i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Specifika regler (föreskrifter) för en kurs respektive ett program, finns samlade i en kursplan respektive utbildningsplan.

En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, examinationsformer och kurslitteratur. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. Utöver kurslitteratur ska det av kursplanen dessutom framgå om det krävs annan utrustning, till exempel musikinstrument, för att kunna genomföra utbildningen. Alla regleringar för kursplanens innehåll återfinns i riktlinjerna för kursplaner. I dokumentet ingår även en bilaga där bland annat de olika fördjupningsnivåerna framgår. 

En utbildningsplan innehåller bland annat utbildningens mål, den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet, samt den examen som utbildningen leder till.

Kurs- och utbildningsplaner