This page in English

Avhandlingsdesign, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursen syftar till att ge doktoranden övning i att utforma en avhandlingsplan innefattande problemformulering, specifikation av forskningsfråga med tydlig relation till valt forskningsområde, specifikation av metod och mål, tidsplan och milstolpar inklusive specifikation av varje publikation som ska ingå i avhandlingen. Kursens mål är också att utveckla förmåga att göra forskningsetiska bedömningar av det föreslagna avhandlingsprojektet.

I kursen ingår

 • Litteraturstudie
 • Studium av hur existerande avhandlingar är utformade
 • Specifikation av ett avhandlingsprojekt
 • Bedömning av avhandlingsprojekt
 • Forskningsetisk bedömning

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

 1. Förmåga att identifiera och sammanfatta krav på en doktors/lic-avhandling och använda dessa för att bedöma sitt eget arbete.
 2. Förmåga att identifiera behov av ny kunskap inom valt område
 3. Formulera ett avhandlingsprojekt och specificera steg och tidsplan för detta.
 4. Förmåga att bedöma och diskutera olika forskningsmetoders användbarhet för det föreslagna projektet
 5. Förmåga att bedöma och försvara olika metoders användbarhet, och kunna förankra sitt projekt teoretiskt.
 6. Förmåga att bedöma och försvara projektets relevans i förhållande till aktuella forskningsfrågor.
 7. Förmåga att bedöma etiska implikationer av det föreslagna avhandlingsprojektet.
 8. Förmåga att identifiera sina egna kunskapsbehov relaterat till den föreslagna planen.