This page in English

Kvantitativa metoder inom informatikforskning, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

I kursen behandlas forskningsproblem, mätdata, statistiska metoder, statistisk beskrivning och analys ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. I kursen behandlas hur ett forskningsproblem formuleras och operationaliseras till en statistisk undersökningsdesign samt hur den kan realiseras i form av en statistisk undersökning. Doktoranden skall efter avslutad kurs kunna använda och värdera användning av statistiska metoder inom det samhällsvetenskapliga området. Kursen ingår användning av verktyg för statistisk analys och presentation.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

  1. tillräcklig djup och specifik kunskap om användning av kvantitativa metoder för att kunna förstå och ta del i metoddiskussioner såsom de förs i ledande informatiktidskrifter.
  2. ha kunskap om kvantitativ forskningsmetodik från ett samhällsvetenskapligt perspektiv.
  3. ha kunskap om hur forskningsproblem, mätdata, och statistiska metoder påverkar valet av statistisk beskrivning och analys.
  4. ha kunskap om möjligheter och begränsningar med statistiska metoder för problemlösning.
  5. ha förmåga att genomföra kvantitativa studier inom informatik.
  6. förmåga att värdera publicerad kvantitativ forskning ur ett metodperspektiv
  7. förmåga att bedöma hur olika kvantitativa metoder kan användas inom ett doktorandprojekt.