This page in English

Idrottsvetenskap ämnesfördjupning, 7,5 hp

Sport Science specialization course, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen innebär en fördjupning inom det idrottsvetenskapliga forskningsområde som utgör den planerade uppsatsen/avhandlingen. I kursen planeras, diskuteras och problematiseras det tänkta forskningsprojektet.

Kursen förväntas leda till en forskningsplan för det planerade uppsats- eller avhandlingsprojektet. Forskningsplanen bör innefatta; kunskapsläge inklusive metodöversikt, teoretisk översikt, formulering av syften och frågeställningar, planerad metod, forskningsetiska överväganden samt förväntade resultat.

Kursinformation

All undervisning i kursen sker i form av handledning och seminarier. Kursen kan ges som intensivkurs, på helfart eller halvfart utifrån behov och möjligheter.

Den som antagits till en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till. Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.