This page in English

Tolkande skrivande i idrottsvetenskap, 7,5 hp

Interpretative writing in the sport sciences, 7,5 higher education credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Idrottsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kursens innehåll

Kursen riktar sig främst till doktorander inom idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning, men kan också vara av intresse för andra doktorander som forskar på frågor om exempelvis idrott, idrott och hälsa, fysisk aktivitet, ”physical culture” och friluftsliv. På kursen diskuteras akademiskt skrivande, skrivande som forskningsverktyg och interpretativt skrivande för en akademisk målgrupp. Kursen består av tre delar: (1) grundbultarna i skrivprocessen, akademiskt och interpretativt skrivande med eller utan teoretiskt perspektiv, (2) exempel på tolkande/analytiska texter, och (3) att skriva en tolkande text.

Kursen innehåller praktiska skrivövningar och doktoranden förväntas självständigt skriva en tolkande text, vilken bland annat kan utgöras av en tolkning av litteratur eller data, och/eller en diskussion av vetenskapliga data. Som ett led i reviderings- och granskningsprocessen diskuteras sedan uppgiften tillsammans med övriga kursdeltagare.

Kursinformation

Kursen ges på engelska och internationella forskare kommer att bidra till kursen.

Kursen är begränsad till 15 deltagare.

Föreläsningarna 2020 är förlagda till den 21-23 september (vecka 39) och den 14-16 december (vecka 51). Övrig tid avsätts för självstudier strukturerade av onlineaktiviteter.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. 

Andra sökande än doktorander antagna vid Örebro universitet kan ha rätt att delta i kursen med stöd av regler och/eller avtal om beställd utbildning, gemensam examen, nationella forskarskolor eller samarbete i övrigt med andra högskolor.

Beslut om vilka sådana andra sökande som får delta i kursen fattas separat utifrån de regler och/eller avtal som föranleder ansökan om deltagande i kursen.

För deltagandet i kursen gäller samma bestämmelser som för doktorander som är antagna vid Örebro universitet.

Ansökan

Vänligen anmäl ditt intresse i kursen här.