This page in English

Klinisk forskningsmetodik, epidemiologi och biostatistik, 7,5 hp

Clinical research methodology, epidemiology and biostatistics, 7,5 credits

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medicinsk vetenskap

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

13 november 2023 - 24 november 2023

Kursens innehåll

Syftet med kursen är att ge en utökad introduktion i kliniska forskningsmetoder vad gäller epidemiologi och biostatistik. Målsättningen är att studenterna ska lära sig att tolka, planera och statistiskt analysera enklare observations- och interventionsepidemiologiska studiedesigner. Sådana studier och begrepp kan både tillämpas på kliniska och laborativa data. Efter kursen ska studenterna klara av att använda korrekta metoder och dra korrekta slutsatser från vetenskapliga frågeställningar med ett evidensbaserat medicinskt synsätt. Statistikprogrammet SPSS kommer att användas på kursen.

Huvudsakligt innehåll:

  • Studiedesign för epidemiologiska observationsstudier som kohort och fall-kontroll.
  • Interventionsstudier inklusive randomiserade studiedesigner.
  • Relevanta statistiska analysmetoder till ovanstående designer.
  • Hypotestestning och kausalt samband.
  • Tolka resultat med hänsyn till error, bias och confounding.
  • Användande av statistiskt datorprogram (SPSS)

Kursinformation

Kursspråket är engelska. 

Aktuell litteraturlista finns i kursplanen.

Kursen består av två veckors obligatoriska föreläsningar, laborationer samt seminarier och examineras med en salstentamen. Studenter bör betrakta kursen som intensiv och vara beredda på att lägga ner motsvarande heltid på studierna.

Observera att kursen är campusbaserad (digitalt deltagande erbjuds inte).

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet. Doktorander antagna vid andra lärosäten kan delta i mån av plats.

Den sökande skall vidare vara godkänd på forskarutbildningskursen Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap (15 högskolepoäng) vid Örebro universitet eller motsvarande kurs som innehåller nödvändiga moment inom epidemiologiska och statistiska metoder. 

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Kursansvarig: Anders Wirén

Kursansvarig och examinator: Scott Montgomery

Kursadministration: This is an email address